Odborníkům ze zručského a kutnohorského týmu se v průběhu pilotního působení podařilo poskytnout pomoc a podporu celkem 609 klientům, především dětem s psychickými, socioekonomickými či vzdělávacími obtížemi. 48 vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 1144 osob, především z řad pedagogickým či poradenských pracovníků a rodičů, přibližně 3300 dětí prošlo edukativními programy a přibližně 1000 osob se zúčastnilo 20 osvětových akcí pro veřejnost s tematikou duševního zdraví.

Sociální pracovníci, psycholožky, speciální pedagožky a zdravotní sestra za podpory odborných garantů a podpůrných projektových pracovníků dokázali společnými silami uhasit spoustu pomyslných požárů na poli duševního zdraví dětí nebo jim předejít, posilnit kompetence těch, kteří mají na dětské duševní zdraví a vývoj největší vliv, přispět k destigmatizaci duševních problémů a systémově podpořit mezioborovou spolupráci v regionu.

| Video: Youtube

Ředitelé spolupracujících škol se ve zpětnovazebním dotazníku shodují, že spolupráce s týmy duševního zdraví byla pro jejich školu přínosem. Jako nejčastější benefity uvádí rychlou, individuální, dlouhodobou a odbornou podporu žáků se vzdělávacími či psychickými obtížemi, podporu a vzdělávání pedagogického sboru, možnost konzultace s poradenskými pracovníky a propojení na další vhodné relevantní služby. Jako velký přínos vidí objektivizaci problémů a možnost přenesení břemena na kompetentnější odborníky.

Vzhledem k tomu, že se testovaný model podpory osvědčil, intenzivně se jedná o jeho návazném financování od roku 2024. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR bude usilovat nejen o zachování stávajících dvou týmů na Kutnohorsku, ale také o vznik nových týmů po jejich vzoru. Ferdinand Hrdlička, zmocněnec MŠMT pro wellbeing, duševní zdraví a ústavní výchovu a Klára Laurečníková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva potvrdili, že se pracuje s variantou vzniku dvou mobilních multidisciplinárních týmů dětského duševního zdraví na každý kraj.

Ve hře je aktuálně financování z Národního plánu obnovy a současně se také chystá jednání se Středočeským krajem a zřizovateli v regionu. Tolik potřebné zvýšení podpory v oblasti wellbeingu a duševního zdraví by se tak mělo v nejbližších letech dostat k dětem, rodinám a školám po celé České republice.