Odpověď Dušana Roubíčka na dopis Josefa Pavlíka (více ZDE):

Vážený pane Pavlíku,

rád bych vám touto cestou poděkoval za váš zájem o fotbalové dění na našem okrese a za dopis s položenými otázkami. Budu rád, pokud moje odpověď pomůže rozptýlit běžící „šuškandu“, o které píšete a zároveň vyvrátit jakékoli pochybnosti o legitimnosti stávajícího vedení OFS Kutná Hora.

Valná hromada je nejvyšším orgánem OFS Kutná Hora, která mimo jiné dle Stanov ČMFS (čl. 17) také volí předsedu okresního fotbalového svazu a ostatní členy výkonného výboru bez určení funkcí, členy revizní komise. Změny ve složení VV může činit každá valná hromada. Toho si musí být vědomi oddíly, které své zástupce na valnou hromadu vysílají.

Na valnou hromadu vysílají po jednom delegátu s hlasem rozhodujícím všechny fotbalové kluby se sídlem v okrese. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na valné hromadě jeden hlas. Před konáním valné hromady dne 17. června 2009 předložil každý delegát při registraci písemné potvrzení o udělení mandátu od svého klubu (jméno, 2x podpis, razítko klubu). Mandátová komise toto řádně zkontrolovala. Valné hromady dne 17. června 2009 se zúčastnilo 31 (75,6%) oddílu působících na okrese Kutná Hora z celkového počtu 41. Valná hromada byla tímto usnášeníschopná.

Program valné hromady byl před jeho schválením dle řádného návrhu od delegáta VH rozšířen o požadavek s hlasováním o odvolání z funkce stávajících členů VV OFS Kutná Hora (včetně předsedy) / viz. volební řád OFS čl. 10 / bod 1. a v případě přijetí tohoto bodu a výsledku hlasování (resp. odvolání) byl přijat bod s doplňující volbou nových členů VV OFS Kutná Hora / viz. volební řád OFS čl. 11 / bod 1. Tento návrh na změnu programu byl delegáty řádně - hlasováním (nadpoloviční většina) přijat.

Výsledkem tzv. negativní volby o odvolání byli jednotliví členové VV odvoláni. V tento okamžik vešel v platnost přijatý bod programu o doplňující volbě dle Volebního řádu OFS / čl. 11 – Doplňující volba, bod 2. Pokud dojde k odvolání člena orgánu (VV) z funkce, který podle čl. 10 odst. musí být zařazen do návrhu programu valné hromady, učiní výkonný výbor všechna opatření podle tohoto volebního řádu k uskutečnění doplňovací volby a rovněž doplňovací volba se provede stejným způsobem, jako volí-li se celý orgán.

Je logické, že v tuto chvíli nemohou být návrhy kandidátů do funkcí ve VV na OFS tři dny před uskutečněnou volbou. Ale je možné na základě výzvy předsedy volební komise od delegátů valné hromady přijímat návrhy na kandidáty pro uvolněná místa ve VV na základě volby o „odvolání“. Tomu se tak stalo i v tomto případě. Na funkci předsedy OFS byl delegáty navržen pouze jeden kandidát a to Dušan Roubíček. Ten byl ve veřejné volbě zvolen ziskem nadpoloviční většiny hlasů od přítomných delegátů. Do uvolněných funkcí ve VV byli postupně delegáty valné hromady navrženi pánové Tvrdík, Jansa, Mikeš, Zvolánek, Kalaš a Čáp. V tajném hlasování opět kandidáti jasně prošli ziskem nadpoloviční většiny hlasů. Všichni navržení kandidáti vyslovili se svou nominací souhlas veřejným prohlášením před delegáty VH.

Vše se dělo legitimní formou, byly zvoleny příslušné volební i mandátové komise. O volbách jak pro negativní tak pro doplňující volby existují řádně vyplněné volební protokoly, použité hlasovací lístky jsou archivovány společně se seznamem všech delegátů přítomných na VH. Nikdo z přítomných 31 delegátů, 13 hostů a bývalých členů VV nevznesl během zasedání VH žádné závažné pochybnosti s jejím průběhem nebo legitimností. Všechny oddíly OFS Kutná Hora obdržely řádný zápis z valné hromady a závěrečné přijaté usnesení VH.

Závěrem mi dovolte vás ujistit, že Stanovy ČMFS a ostatní prováděcí předpisy ČMFS jsou závazným dokumentem nejen pro volby do orgánů OFS, ale i pro zajištění chodu a funkčnosti všech OFS sdružených v rámci ČMFS, tedy Kutné Hory nevyjímaje. Toto je stanovisko nejen mé jako předsedy OFS, ale i všech členů VV OFS Kutná Hora jako celku.

S pozdravem

Dušan Roubíček, předseda OFS Kutná Hora