„Rád bych se vyjádřil k práci disciplinární komise. Tato komise pracuje již téměř osm let v nezměněném složení. Leckdo by se mohl domnívat, že za tuto dobu pan Rajm a jeho kolegové budou disciplinární řád ovládat. Opak je však pravdou. Je zarážející kolik fatálních pochybení DK za tuto dobu udělala.

A to bez jakékoliv odezvy, ať už ze strany předsedy OFS KH pana Roubíčka, či výkonného výboru OFS KH. Těžko říci, zda za chybami či omyly, které DK v mnoha případech udělala a dělá, je pouze neznalost disciplinárního řádu, anebo je DK zneužívána k trestání a vyřizování si účtů s oponenturou, a tyto chyby vyplývají z enormní snahy za každou cenu exemplárně trestat.

Viktoria Sedlec je jedno z mála mužstev, jestli ne vůbec jediným, které často upozorňuje na některé praktiky OFS KH, a to především té chotusické části svazu. Ať už to je zneužívání hlášenek k jiným účelům, než ke kterým jsou určená, změnám v postupovém a sestupovém klíči dle toho, jakou soutěž zrovna hrají Chotusice (když hrály III. třídu, zvýšil se počet postupujících z této soutěže, nyní, když jsou v OP, se opět měnil klíč a to tak, že se snížil počet sestupujících z této soutěže, a to v naprosté tichosti bez předložení návrhu na aktivu klubů), netrestání členů VV přesto, že jsou jejich přečiny zapsány v zápise o utkání, a rozhodčích za uvádění nepravdivých údajů v zápisech, v rozporu proti stanovám FAČR, vyřešení nedohraného utkání, přepisování úředních dokumentů, atd.

Pokud se následně některý z členů Viktorie Sedlec dostane před DK, je to ze strany pana Rajma přímo posedlost tohoto člena exemplárně potrestat a je mu lhostejné, že při tom porušuje stanovy FAČR a disciplinárního řádu.

Tři příklady, kdy tomu tak bylo:

1. Před čtyřmi lety v zápase Vrdy – Sedlec došlo po skončení zápasu při odchodu do kabin k výměně několika ostřejších slov mezi našim hráčem a jedním z diváků domácího mužstva. Rozhodčí Zikmunda u této situace nebyl, přesto ji dokázal v ZoU popsat, a to dokonce hned ve dvou verzích. První těsně po utkání, kdy napsal: „Když jsem odcházel do kabiny, napadl hostující hráč domácího fanouška, když jsem šel situaci řešit, utekl do kabiny.“

Druhou verzi napsal rozhodčí Zikmunda následující den v příloze ZoU, kde uvedl: „Když jsem odcházel do kabiny, viděl jsem, jak hostující hráč sprostě nadává domácímu fanouškovi, já stál pár metrů od celé události a psal si poznámky.“ Při projednávání u DK hlavní pořadatel utkání uvedl, že k této situaci nemůže nic říct, jelikož ji neviděl, protože doprovázel rozhodčího do jeho kabiny. Na to jsem požádal předsedu DK pana Rajma, aby mi vysvětlil, jak mohl jít rozhodčí Zikmunda, v prvním případě, tuto situaci řešit a náš hráč před ním utekl do kabiny, nebo ve druhém případě stát opodál a psát si poznámky, když ho v té době hlavní pořadatel doprovázel do jeho kabiny.

Místo odpovědi mi bylo předsedou DK panem Rajmem řečeno: „Tobě se pořád něco nelíbí, ty si nemáš co stěžovat, za Reimanna to nebylo jiné.“ (JUDr. Josef Reimann, bývalý předseda OFS KH a funkcionář klubu TJ Sokol Paběnice, kde jsem v minulosti působil i já) a našemu hráči udělil trest zákaz činnosti na 12 týdnů!

2. Druhý případ se stal v sezoně 2015/2016, kdy po zápase Kácov – Sedlec rozhodčí pan Uher popsal vyloučení našeho hráče v ZoU nepravdivě. My jsme proti tomu podali protest, ke kterému jsme přiložili prohlášení trenéra domácího týmu pana Váni a sekretáře klubu pana Kaftana, že situace tak, jak je popsána v zápise, se nestala. Pan Kaftan nám doporučil, že by bylo dobré se obrátit na pomezního rozhodčího pana Rejhona, u kterého se celá událost odehrála. I přes předložené důkazy, byl náš protest zamítnut (jak jinak). Já jsem panu rozhodčímu Rejhonovi zavolal, s prosbou, pokud by ho DK vyzvala, jestli by ji mohl celou věc objasnit. Ten to také na závěr našeho rozhovoru přislíbil.

V následujících dnech se začali dít naprosto neuvěřitelné věci. Pana Rejhona kdosi přesvědčil nebo přinutil, aby na OFS KH donesl písemné prohlášení, že jsem mu v našem telefonickém rozhovoru vyhrožoval a vydíral a ten tak učinil. A tím začala honba pana Rajma na mé exemplární potrestání. Ovšem celá snaha pana Rajma začala chybným rozhodnutím DK ze dne 9. září 2015 o mém předvolání. 16. září 2015 se mnou bylo zahájeno disciplinární řízení pro pohrdání DK. 7. října 2015 byla udělena pokuta 500,- Kč fotbalovému oddílu TJ Viktoria Sedlec za mé nedostavení se k DK (opět s chybou). 14. října 2015 proběhla mezi mnou a předsedou DK a ostatními členy DK telefonická konference na hlasitý odposlech, kde mi pan Rajm oznámil, že jsem byl ze strany rozhodčího Rejhona obviněn z vydírání a vyhrožování. Zároveň mi pan Rajm oznámil, dle kterého paragrafového znění DŘ hodlá tento skutek řešit.

Na to jsem reagoval, že mám nezvratný důkaz, že se nic takového z čeho jsem obviněn nestalo (nahrávka telefonického rozhovoru mezi mnou a panem Rejhonem). 21. října 2015 mi byl zaslán dopis panem Rajmem, kde mimo jiné píše: „Tímto vás vyzýváme k dodání uvedených důkazů za účelem dořešení celého disciplinárního řízení, které je s vámi vedeno.“ Tady se to panu Rajmovi celé pomotalo. Disciplinární řízení totiž se mnou bylo zahájeno 16. září 2015 pro pohrdání DK, nikoliv však pro údajné vyhrožování. 4. listopadu 2015 jsem zaslal dopis na OFS KH k rukám předsedy DK pana Rajma, kde jsem uvedl, že se k obvinění pana Rejhona k mému údajnému vyhrožování a vydíraní jeho osoby nebudu více vyjadřovat. Zároveň jsem ho upozornil na chybné předvolání DK v zápise č. 4 ze dne 9. 9. 2015.

Ještě téhož dne večer byl tento zápis DK upraven a uložen v archivu OFS KH. Nyní jsou dvě verze tohoto zápisu. První, který byl rozeslán svazem 9. 9. 2015 klubům a funkcionářům a někteří z nich ho mají uložený ve svých archivech, a druhý již upravený ze dne 4. 11. 2015 uložený svazem ve svém archivu. Celá tato kauza vytvořená panem Rajmem byla ukončena 11. 11. 2015 a to tak, jak začala, fatálním pochybením DK. Pan Rajm mi prostřednictvím DK udělil trest za pohrdáním DK a to důtku a peněžitý trest 1.500,-Kč (vydírání rozhodčího DK odmítla řešit). Tady bych očekával, že pan Rajm, po zmíněných 8 letech strávených v DK, bude znát a respektovat alespoň ty nejzákladnější pojmy DŘ. Jako je udělování trestů.

Důtka je ukládána jako samostatný trest a nelze ji sloučit s žádným jiným trestem. To však neplatí pro OFS KH, tady se řídí svými řády. V tomto případě pokus pana Rajma o mé exemplární potrestání za vyhrožování a vydíraní rozhodčího nevyšel.

3. Letos v březnu to zkusil podruhé, kdy mi byl DK udělen trest zákazu vstupu na všechny stadiony v rámci soutěží pořádaných OFS KH. O této kauze informoval váš Deník a pan Rajm se k celé situaci vyjádřil. Ovšem ve svém vyjádření nemluvil pravdu a hodně se v něm zamotal. Není pravda jak tvrdí pan Rajm, že jsem v rozhovoru, který se mnou vedl a byl nahráván, jsem potvrdil vše, co je uvedeno v ZoU, a že jsem je dokonce v nahrávaném rozhovoru počastoval peprnými výrazy. Toto mé tvrzení může pan Rajm naprosto jednoduše vyvrátit. A to tak, že zveřejní tento nahrávaný rozhovor.

To on ovšem nikdy neudělá, protože by tím sám sebe usvědčil, že je to sprostý lhář. Jeho spekulace o tom, kdy a proč jsem zrušil svoje členství ve FAČR, jakým způsobem smí či nesmí trestat diváky, jestli vstoupili do systému nebo nevstoupili, by vzaly za své hned na počátku při mém předvolání k DK, kdy pan Rajm porušil DŘ. Předvolaný jsem byl emailem, sekretářkou svazu dne 21. 3. 2017 s přílohou zápisem DK, ze dne 23. 11. 2016. Z toho, že použili čtyři měsíce starý zápis bylo patrné, že nevstoupili do systému, tudíž nezjistili, že již nejsem členem FAČR. Záměrně jsem se omluvil z jednání, abych je v tom utvrdil a čekal, s čím pan Rajm přijde.

Kdyby skutečně pan Rajm vstoupil do systému, zjistil by, že již nejsem členem FAČR a dle §100 odst.2 DŘ by neměl co řešit. O tom, že pan Rajm DŘ vůbec nerozumí není vůbec pochyb. Ovšem DK není jenom pan Rajm, sedí tam další pánové. Je zarážející, pokud dojde k takovému pochybení, nikdo z nich na to nepřijde nebo neupozorní, že je to v rozporu s DŘ. Co na to na závěr říct? Snad jen připomenout slova předsedy Roubíčka z jednoho z rozhovorů, který vyšel ve vašem Deníku po jeho zvolení. Kde mimo jiné řekl. Cituji: „Jakékoliv prasečiny jsou pro nás zcela nepřijatelné“, tady je ovšem zapotřebí dodat, že za působení ve své funkci je pan Roubíček již po krk namočený v prasečinách. A to především díky DK a jeho předsedovi. Dříve anebo později se v nich nakonec utopí.

Luboš Votava, Opatovice I