BENEŠOVSKO


VLAŠIM
Dražba: Okresní soud v Benešově nařídil pro dluh 486 tisíc Kč dražbu budovy ve Vlašimi včetně pozemku a také dražbu stavební parcely a zahrady tamtéž. S nemovitostí je spojeno věcné břemeno. Výsledná cena nemovitostí činí 1 704 940 Kč a nejnižší podání 1 136 700 Kč, tedy 2/3 výsledné ceny. Uchazeč musí složit jistinu 100 tisíc Kč. Dražba se koná 29. 6. v 10.30 v budově v Poštovní ul. 2079.

BEROUNSKO

JAROV
Pronájem: Město Beroun pronajme část pozemku parcely č. 364/19 o vý〜měře 339 m² v k. ú. Jarov u Berouna. Jedná se o část zahrady za domem č. p. 53. Zájemci se mohou hlásit do 15 dnů od vyvěšení oznámení (24. 5.) na majetkoprávním oddělení Městského úřadu Beroun.

HOŘOVICE
Pronájem: Město prodá rozestavěný rodinný dům se stavební parcelou č. 174 o výměře 96 m², k níž se váže parcela č. 175 o výměře 574 m². Vše leží v katastrálním území Velká Víska v Lipové ulici. Prodej je podmíněn převzetím závazku města, že po dokončení stavby domu na parcele č. 174 kupující ponechá užívání jedné bytové jednotky Marii Horázné bezúplatně a na doživotí.

KLADENSKO

Pronájem: Garážové stání č. 141 v suterénu objektu Mety v Hřebečské ulici v Kladně-Kročehlavech pronajme Městská společnost SBF Kladno za 3180 Kč ročně. Jedinou podmínkou je předložení průkazu ZTP/P. Občané mohou své připomínky směrovat do realitní kanceláře SBF (průchod Divadla Lampion) v úřední dny, případně poštou, nejpozději ale do 5. června.

SLANÝ
Pronájem: Město pronajme vodní plochu Červený rybník jako pozemkovou parcelu č. k. 421/1 o výměře 5423 m² v katastrálním území Kvíc. Bližší informace podá Městský úřadu ve Slaném na telefonnímčísle 312 511 291.

KOLÍNSKO

Pronájem: Město Kolín pronajme části střechy na domech v ulicích Hrnčířská a Antonína Dvořáka za účelem umístění zařízení pro poskytování datových služeb (internet, televize a rozhlasové programy). Nabídky v obálce označené „oznámení“ a č. p. domu přijímá do 5. 6. Odbor správy majetku nebo podatelna MěÚ Kolín.

Pronájem: Český Brod pronajme nebytových prostor o výměře 12,5 m² v č. p. 6 na náměstí Arnošta z Pardubic, a to předem určenému zájemci. Nabídky přijímá MěÚ Český Brod do 4. června.

LIBLICE
Dražba: Okresní soud Kolín pořádá dne 16. 7. dražbu spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na pozemcích o výměře 8331, 1118, 90, 5529 a 104 m² v k. ú. Liblice u Českého Brodu. Nejnižší podání činí a) 4833, b) 1800, c) 87, d) 5000 a e) 87 Kč.

KRALUPY NAD VLTAVOU
Pronájem: Město pronajme zahrádkářský pozemek na katastrálním území Lobeček v ulici Ivana Olbrachta o výměře 200 m². Podrobnosti na odboru správy majetku a investic na MěÚ v Kralupech nad Vltavou.

KOSTELEC NAD LABEM
Prodej: Město prodá část pozemku p. k. 833/1 za účelem výstavby ob〜čanské vybavenosti. Pozemek je vymezen průjezdní komunikací ulice Na Sídlišti a Poleradským potokem. Na severní straně je limitován budovou bývalé prodejny textilu a na jižní garážemi.

MLADOBOLESLAVSKO

Pronájem: Mladá Boleslav pronajme nebytové prostory o výměře 21,45 m² v domě č. p. 1320 v Jiráskově ulici. Nabídky je možné podávat do 15. června na Magistrátu města Mladá Boleslav.

DOLNÍ BOUSOV

Prodej: Město prodá pozemek v katastrálním území Vlčí Pole o výměře 66 m² a část pozemku v katastrálním území Horní Bousov o výměře 30 m². O prodeji bude 6. června jednat zastupitelstvo města.

BENÁTKY NAD JIZEROU
Prodej:
Město prodá zahradu o výměře 3165 m² v katastrálním území Kbel. Zájemci mohou podávat nabídky do 15. června.

NYMBURSKO

PODĚBRADY

Prodej: Město prodává pozemek číslo 1819/1 o rozloze 155 m² přímo u poděbradské kolonády. Nabídky mohou zájemci doručit na radnici do 12. června v zalepené obálce označené „Prodej pozemku – k. ú. Poděbrady“.


Pronájem: Město pronajme na dobu neurčitou kanceláře ve výškové budově zvané Pentagon na náměstí T. G. Masaryka. Zájemci o prostory 22 až 42 m² uvedou v žádosti nabídku ročního nájemného v Kč/m² a účel nájmu. Obálku adresovanou MěÚ musí označit heslem „Nájem 1130/III – neotvírat!“.

VELKÉ ZBOŽÍ

Pronájem: Město Velké Zboží pronajme pozemek 81/15 o výměře 710 m² nedaleko železnice. Nabídku je třeba doručit na městský úřad do 12. června v zalepené obálce označené „Pronájem pozemku – Velké Zboží“.

PŘÍBRAMSKO

Veřejná zakázka: Město hledá firmu na výměnu podlah v základní škole Jiráskovy sady o rozloze 1012 m². Cenové nabídky podané nejpozději 13. 6. nemají přesáhnout dva miliony Kč.

Prodej: Město prodává pozemky v oblasti Balonky o výměře 24 820 m². Část tvoří travnatý porost, sportoviště a zbytek orná půda. Minimální cena za m² činí 390 Kč. Nabídky zasílejte na městský úřad do 28. června do 11 hodin. Obálky se budou otevírat 3. července v 10. 30 v zasedací místnosti úřadu.


RAKOVNICKO

Veřejná zakázka: Rakovník hledá dodavatele, který vybaví nábytkem čtyři kanceláře odboru zdravotnictví a sociálních věcí městského úřadu. Součástí nabídky musí být rozpočet na jednotlivé přesně specifikované součásti vybavení dle kanceláří. Práce by měly probíhat 1. až 31. srpna. Záruční doba nábytku musí být pět let, kancelářských pracovních židlí tři roky. Podrobnější informace poskytne Mgr. Bohumil Štíbr, tel. 313 259 124.

Veřejná zakázka: Město hledá dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele na úpravu nového vchodu v Domě s pečovatelskou službou na Wintrově náměstí 1903. Projektová dokumentace musí obsahovat náležitosti pro stavební řízení. Nutnou osobní prohlídku lze sjednat u A. Záblockého na tel. 313 259 152, odboru správy majetku MěÚ Rakovník. Návrh musí zájemce zpracovat v jednom řešení a doložit položkový rozpočet. Předpokládaná doba dokončení prací je 1. srpna. Nabídky budou hodnoceny podle jediného kriteria, celkové ceny včetně DPH.