Naštěstí se v souvislosti s pořádáním táborů (pro něž mají hygienici označení „zotavovací akce“) zatím nevyskytl problém skutečně dramatické závažnosti. „V průběhu sledovaného období nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost typu přírodní pohromy, která by ovlivnila provoz zotavovacích akcí ve Středočeském kraji,“ konstatovala Tomicová.

Úplně všechno však růžové nebylo: středočeští hygienici již na táborech řešili dva případy infekčních onemocnění v epidemickém výskytu. „Z klinického průběhu jednotlivých onemocnění lze dovodit, že se s velkou pravděpodobností jednalo o onemocnění virové etiologie,“ přiblížila Tomicová dosavadní poznatky.

Kontrolní návštěvy na táborech, jichž má krajská hygiena prozatím za sebou 42, potvrdily, že i letos je aktuální tradiční bolest, a to zajištění zásobování pitnou vodou. Ze zatím zjištěných závad (naštěstí se jednalo o méně závažná pochybení a provozovatelé ihned začali věci řešit) se jedna týkala zajišťování osobní hygieny dětí, jedna zdravotního zabezpečení akce – a hned třikrát šlo právě o problém s vodou.

Ze čtyř vzorků vody odebraných na táborech zásobovaných z místních studen mají dosud hygienici k dispozici tři výsledky laboratorního zkoumání – a zatím je to stoprocentní: nevyhověl ani jeden. Problém je v mikrobiologických ukazatelích. „Zjištěné závady byly bezodkladně projednány s provozovateli zotavovacích akcí – a z jejich strany byla přijata nezbytná nápravná opatření,“ konstatovala ředitelka Tomicová.

Obvykle v podobných případech následuje poučení dětí spojené i s vyvěšením upozornění – a zajištění dodávek balené vody. Dalším krokem je sanitace studny včetně zařízení pro dodávku vody s ověřením výsledku při novém rozboru.

Dětských táborů je ve středních Čechách doslova jak naseto. K polovině července měli hygienici nahlášeno celkem 211 akcí s 347 běhy, jichž se má zúčastnit dohromady 20 785 dětí. Hygienikům musí organizátoři předem oznamovat konání všech akcí letní dětské rekreace – nicméně na nahlášení některých z těch, jež se uskuteční v srpnu, mají zatím čas. Konečná bilance letošních prázdnin tedy bude známa později. Zkušenost z minulých let nicméně ukazuje, že rok od roku se počty akcí i jejich účastníků zvyšují.