„Jisté ústupky ze strany armády tu jsou. Jedná se například o bezúplatný převod některých nemovitostí. Finančních kompenzací jako takových jsme se však zatím nedočkali,“ připomněl starosta města Vladimír Hamral. Čáslav boj o náhrady však stále nevzdává. Přesto, že podle vyjádření ministerstva obrany jí velká naděje nesvítá. Právě ministerstvo má celou záležitost v rukou. Vedení samotné letecké základny o finančních výdajích tohoto typu rozhodnout nemůže. „Jsme si vědomi toho, že činnost vojenského letectva ovlivňuje život obyvatel v okolí základny. Zároveň je však nutno mít na zřeteli, že vzdušné síly Armády České republiky musí někde výcvik provádět. Na základě Vojenské strategie České republiky je pro výcvik vzdušných sil Armády České republiky určena, mimo jiné, i letecká základna Čáslav. Je však snahou tento výcvik provádět tak, aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování obyvatel,“ uvedla však mluvčí základny Andrea Langerová.

Podle Jana Pejška z tiskové a informační služby ministerstva obrany se s poskytnutím finančních kompenzací nepočítá. „Je to nereálné i vzhledem k dlouhodobě klesajícímu armádnímu rozpočtu,“ konstatoval Pejšek.

Ministryně obrany Vlasta Parkanová, kterou město ve věci kompenzací oslovilo, odkázala Čáslavské na náčelníka generálního štábu armády Vlastimila Picka.

„Jedinou možnou cestu vidím v iniciování potřebného legislativního aktu, který umožní tyto kompenzace v plné míře a podle jasných pravidel realizovat,“ odpověděl Picek. K dosažení finančních kompenzací se tak město musí pokusit vyvolat debatu o vzniku nového zvláštního zákona.

Po dohodě s představiteli ostatních hlukem postižených obcí chceme působit na zákonodárce napříč politickým spektrem, aby vznik takového zákona podpořili,“ avizoval starosta Hamral.

Dopis náčelníka generálního štábu starostovi města Čáslav (plné znění)
Vážený pane starosto, ministryní obrany mi byla postoupena vaše stížnost na provoz vojenských letounů na letecké základně v Čáslavi.
Na základě Vojenské strategie České republiky, schválené vládou České republiky usnesením č. 578 ze dne 9. června 2004, je pro výcvik vzdušných sil Armády České republiky určena, mimo jiné, i letecká základna Čáslav. Jsem si vědom toho, že činnost vojenského letectva ovlivňuje život obyvatel v okolí základny. Zároveň je však nutno mít na zřeteli, že vzdušné síly armády České republiky musí někde výcvik provádět. Je však snahou příslušných velitelů tento výcvik provádět tak, aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování obyvatel. Již v minulosti docházelo a i v současnosti dochází k pravidelným schůzkám a jednáním starostů okolních obcí s vedením základny. Ze strany Armády České republiky rovněž došlo v rámci snížení hluku k úpravě letových postupu tak, aby tento negativní dopad na obyvatele byl co možná nejmenší. Dále byla upravena doba provádění letových dnů. V rámci investiční výstavby základny byla realizována i příslušná protihluková opatření a byly provedeny příslušné hlukové studie.
Chci vás ubezpečit, že zájmem Armády České republiky je udržování dobrých vztahů s civilním obyvatelstvem. Věřím, že i vaším zájmem je, aby letecká základna v Čáslavi byla nadále funkční, jelikož je zde zaměstnáno přibližně 200 civilních zaměstnanců z okolních obcí.
Na základě vaší žádosti byly posouzeny možnosti realizace výdajů z rozpočtu resortu obrany ve prospěch občanů, žijících v blízkosti základny. V tomto případě je nutno posoudit, zda by bylo možno tyto výdaje z hlediska zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen zákona), řešit jako:
- dotaci územním samosprávným celkům (v tomto případě obcím) na jinou než podnikatelskou činnost - ve smyslu odstavce 1 písmeno d) § 7 zákona, nebo
- příspěvek fyzickým osobám podle zvláštního zákona - ve smyslu odstavce 1 písmeno t) § 7 zákona, nebo
- další výdaj stanovený zvláštním zákonem - ve smyslu odstavce 1 písmeno v) § 7 zákona.
V každém případě lze však ve smyslu odstavce 1 § 14 zákona dotaci poskytnout pouze pokud je tak stanoveno zvláštním právním předpisem.
Z výše uvedený důvodů není v současné době možno výdaje k pokrytí uvedených požadavků zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2009. toto opatření lze provést až na základě příslušných právních předpisů (zvláštních zákonů).
Jedinou možnou cestu k vašemu uspokojení vidím v iniciování potřebného legislativního aktu, který umožní tyto kompenzace v plné míře a podle jasných pravidel realizovat.
S pozdravem
generálporučík Ing. Vlastimil Picek