Pokud chtějí být konkurenceschopní v EU, musí investovat. Situace Agra Podlesí je ztížená ještě tím, že jeho území se nachází na hranici takzvaných produkčních oblastí.

„Nedosahujeme proto na dotace udělované z programu rozvoje venkova far〜mám hospodařícím na méně úrodných půdách, ačkoliv tyto plochy za〜bírají poměrně velkou část našeho území,“ podotkl Šárovec. Podnik tak stál před otázkou, zda vůbec zachovat živočišnou výrobu, či se specializovat jen na rostlinnou produkci.

„Kdyby chov dojnic zrušila polovina chovatelů, padnou mlékárny na území České republiky,“ podotkl Antonín Šárovec a doplnil: „Dospěli jsme k názoru, že oddělit obě výroby by byla chyba. Z ekonomických důvodů jsme přesto skon〜čili s chovem drůbeže a museli omezit i chov vepřů. Rozhodli jsme se ale, že zachováme chov hovězího dobytka.“

Splnění cíle nešlo dosáhnout bez potřebné modernizace. Jejím výsledkem je výstavba nové jímky na kejdu s kapacitou pět tisíc kubických metrů a stáje pro čtyři sta krav.

Do vznikající stáje se vejde bezmála čtyři sta produkčních krav. Od starších zařízení tohoto typu se bude lišit například tím, že zde odpadne takzvaný stelivový provoz. Exkrementy se prošlapou betonovým roštem do přeronových kanálů a odtečou do velkokapacitní jímky, která již vyhovuje nové směrnici EU. Významnou změnou je také skutečnost, že kravám bude ve stáji umožněn volný pohyb. „Budou si moci doslova lehnout, kam budou chtít,“ připomněl ředitel společnosti Agro Podlesí Antonín Šárovec.

Stavba bude celkově také mnohem vzdušnější než staré kravíny. „Vývoj ukázal, že mnohem důležitější pro pohodlí skotu je dostatečné větrání v létě, než zateplení v zimě,“ vysvětlil stavbyvedoucí Josef Zábojník s tím, že zateplené kravíny přišly sice vhod lidem, ale už méně zvířatům.

Termín dokončení stavby stáje je listopad letošního roku. Jak ale podotkl ředitel společnosti, rádi by měli vše hotovo již o měsíc dříve. Jímka na pět tisíc kubíků, na kterou bude mimo jiné stáj napojena, funguje loňského prosince.


Priority zemědělství pro nejtěžší období podle Antonína Šárovce
- Zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělce cestou podpory důležitých investic v chovu skotu a to posílením osy I v Programu rozvoje venkova.
- Již dále uměle nesnižovat zemědělskou produkci v Čechách a v rámci EU zajistit potravinou soběstačnost / mléko, maso a obilí/, ale ne na úkor českého zemědělce.
- Je samozřejmé, že je nutné odstranit rozdíly mezi starými a novými členskými zeměmi / je to řízení dvoukolejné/. Tomu odpovídá revize přímých plateb vycházející z historických referenčních výnosů, které v nových členských zemích před vstupem do EU byly výrazně sníženy
- Nemyslet si, že Evropa bude poslouchat Česko, ale hledat v řízené Evropě co největší užitek pro malou ČR a potažmo i zemědělství a dále nelikvidovat nejvíce zdecimovaný rezort.
- Politici by měli přestat mezi sebou válčit a zviditelňovat se na úkor zemědělství, ale naopak by bylo smysluplné táhnout za jeden provaz a vyjednat např. v Bruselu co nejlepší podmínky, tak jako to dělají v Polsku, kde umějí se domluvit pravé, středové a levé politické strany. Vždyť dočasné montovny typu Hundai, Toyota , Foxccon atd. zajistí poměrně slušnou prosperitu této země jen dočasně.
- Na otázku kvalitního života na venkově společná zemědělská politika přece říká, že akcentuje fenomen stabilizace lidských zdrojů ve venkovských prostorách EU jako jeden z pilířů evropského modelu zemědělství.