Ze strany policie se konala příprava k tomuto kulturnímu programu již měsíc předem a to i z toho důvodu, že byl předpoklad účasti mezi patnácti až dvaceti tisíci návštěvníky. Tato účast vycházela z předpokládaného programu, ale samozřejmě zde sehrálo roli i samotné počasí. Příprava spočívala mimo jiné v úzké spolupráci jednak se samosprávou obce, hasiči, ale hlavně se samotnými organizátory této akce.

Vedení okresního ředitelství kutnohorské policie, které se osobně na této přípravě podílelo společně s vedoucími obvodních oddělení Policie ČR Zruč nad Sázavou a Uhlířské Janovice velice překvapilo, že na termín prvního jednání jednak zapomnělo samotné představenstvo obce, a tudíž tento termíh ani nedojednali s organizátory této akce. Posléze byly dojednány další termíny, které se již konaly a měly za úkol přesně vymezit, jaká opatření je nutno přijmout ze strany organizátorů připravované akce a domluvit celkovou koordinaci mezi organizátory a policií. Na připomínky ze strany policie organizátoři sice kývli, nic ale neudělali.

Vedení kutnohorské policie mimo jiné udivilo i to, že na jednotlivá jednání docházely ze strany organizátorů pokaždé jiné osoby a jak jsme zjistili, pravděpodobně mezi sebou nekomunikovali, neboť nedocházelo k předávání informací. Celý tento negativní přístup samozřejmě ovlivnil celkovou přípravu k termínu konání. Nestačilo pouze, aby pořadatelé připravili stanové městečko, místa pro parkování vozidel, zajistili a připravili prostor pro výkon hudební produkce, včetně zajištění střežení těchto prostor, ale zcela v jejich kompetenci měla být i organizace příjezdu a odjezdu vozidel z akce.

Vzhledem k tomu, že dle předpovědi počasí měly nastat i bouřky z horka a hrozilo v důsledku přívalových dešťů rozvodnění jinak klidné řeky Sázavy, tak tento organizační štáb neměl připraneno ani krizové řešení pro účastníky a návštěvníky festivalu. Takové skutečnosti pak velice komplikovaly činnost samotné policie a hasičů. Na poslední chvíli se zajišťovalo osvětlení stanového městečka a dalších prostor, na poslední chvíli se řešila příprava krizového plánu (organizátoři byli upozorněni, že v nedávné době se kousek za hranicí Kácova prohnala silná vichřice, která způsobila značné škody v lesním hospodářství a na majetku obyvatel).

Již v průběhu konání samotné kulturní akce příslušní velitelé policie, kteří na místě koordinovali činnost policistů s hrůzou zjistili, že vlastně nemají ze strany organizátorů akce žádného partnera. Zástupci pořadatelů kontaktní telefony buď nezvedali a nebo byli pod vlivem alkoholu. Až na důrazné upozornění policie samotného starosty obce, došlo ke změně zástupce pořadatele, který skutečně na vysoké úrovni s policií spolupracoval.

Úkolem policie je však zejména chránit životy, zdraví a majetek lidí. Musím ale upozornit, že především občané sami si musí svůj majetek řádně zabezpečit. Je s podivem, že byť byly v místě zajištěny bankomaty, návštěvníci měli u sebe několika tisícikorunové obnosy. Je dále s podivem, že i když zde byly zajištěny schránky pro úschovu cennějšího majetku, že i takové věci návštěvníci nechávali volně položené ve svých vozidlech, stanech a podobně. V důsledku tohoto neodpovědného chování některých návštěvníků docházelo k páchání protiprávní činnosti ať už v rovině přestupkové nebo i trestní. Návštěvníci byli okrádáni jak o peníze, tak i o osobní doklady, fotoaparáty, mobilní telefony, navigace a podobně jak ve dne, tak i v době svého odpočinku ve stanech.

To, že k této negativní činnosti docházelo i ve večerních a nočních hodinách, bylo i proto, že nebylo zajištěno předem řádné osvětlení těchto prostor, nebyla řádně instruována hlídací služba. V některých případech samotní policisté zjistili, že osoby, které měly zajišťovat tuto hlídací službu, se nacházely mimo jim určené prostory a některé z nich i v místech, kde se podávaly alkoholické nápoje.

Ze shora uvedeného jasně vyplývá, že policie nemohla v důsledku špatné organizační činnosti zabránit všem negativním vlivům. Až skutečně na důrazné upozornění a změnu zástupců organizátora došlo k nápravám.

Na zajištění akce se podílelo na 118 policistů Kutnohorska jak z jednotlivých obvodních oddělení, tak i ze služby kriminální policie a vyšetřování, dopravního inspektorátu a služební psovodi. Po dobu konání akce byli na místě přítomni i funkcionáři vedení kutnohorského policejního ředitelství a dvacet policistů ze školního policejního střediska Vinoř.

V průběhu tohoto hudebního festivalu, který navštívilo na patnáct tisíc účastníků, bylo zaevidováno celkem jedenáct trestných činů, zejména majetkové povahy a v souvislosti s řízením motorových vozidel pod vlivem alkoholu, jeden přestupek proti majetku, dvanáct přestupků řízení vozidla pod vlivem alkoholu, jeden přestupek v dopravě vyřízen oznámením, celkem bylo zaznamenáno 78 přestupků, z nichž většina byla v dopravě a vyřízena v blokovém řízení, dvě osoby byly předvedeny ke zjištění totožnosti, které byly po ověření propuštěny. Celkem bylo v rámci opatření kontrolováno 362 osob a 300 vozidel. Narušení veřejného pořádku nebylo zjištěno, k mimořádné události nedošlo.

To, že se celá akce obešla bez mimořádných událostí, bez narušení veřejného pořádku, zamezilo se jízdě pod vlivem alkoholu a vyřešila se řada dalších přestupků včetně minimálního zjištění trestné činnosti majetkového charakteru, bylo v důsledku toho, že řídící management policie a jednotliví policisté společně s hasiči vykonávali svou práci svědomitě, odpovědně a většina z nich i na úkor svého osobního volna. Bylo to i v důsledku toho, že se podařilo alespoň v polovině této kulturní akce najít zástupce organizátora, který by vstřícný, ochotný komunikovat se zástupci policie a reagovat i na zjištěná negativa tak, aby se dala přijmout opatření, která pomohla předejít dalšímu páchání protiprávní činnosti. Je nutné si uvědomit, že policie sama o sobě není všemocná, nemůže hlídat každé auto, stan a podobně, ale nutně k tomu potřebuje spolupráci organizačních článků akcí takových rozměrů, ale samozřejmě i odpovědný přístup samotných návštěvníků těchto akcí.

Jednalo se o druhý ročník Sázavafestu, který byl pořádán na okrese Kutná Hora, a v porovnání s loňským ročníkem byl z pohledu policie až na uvedená negativa o pomyslný jeden stupínek na vyšší úrovni. Věříme, že pokud se obdobná akce bude pořádat na tomto území i příští rok, tak se policie setká s vstřícnějším přístupem pořadatelů a účastníci se budou řídit pokyny tak, aby se nedával prostot na takových akcích negativním živlům.

Blanka Matějů, okresní policejní ředitelka