Pasováním provázel Martin Kostelecký v roli purkrabího a samotného „povýšení do stavu šlechtického" se ujal král Karel IV., kterého představovala Hana Brzobohatá. Na pasování dohlížela i králova choť Eliška v podání Anny Coufalové společně se svými dvořany. Všichni byli oblečeni v dobových kostýmech Jitky Jelínkové ze salonu Meluzína, která jim je zdarma zapůjčila.

Své zařazení studenti a jejich třídní učitelé stvrdili otiskem palce na pergamen. Když byli všichni rozčlenění do svých šlechtických stavů, promluvil ředitel školy Vladislav Slavíček, popřál všem studentům úspěšný školní rok a pak již byli všichni „dvořané" a „poddaní" propuštěni do jídelny, kde na ně čekal tradiční hamburger.

Autor: Martina Veberová