VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kauza Vitamína: o osudu družstva rozhodují soudy

Kutná Hora - Co má v Kutné Hoře společného ovoce s fotbalem? Pomineme-li nutriční stránku věci, je to několik jmen, dvě výživné kauzy a podezření z tunelování.

10.12.2011
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: OBI

Na tak malý podnikatelský rybník docela mnoho. Nejjednodušší bude začít u ovoce, družstva Vitamína, Tomáše Zacha a podezření z krádeže firmy.
Kutnohorské družstvo Vitamína funguje od roku 1993. Spravuje, kromě jiných aktivit, ovocné sady od Grunty až po Kutnou Horu. Léta hospodařilo s minimálními zisky, splácelo dluhy, žádalo o dotace. Nic objevného, překvapivého nebo něco, co by mělo vzbuzovat větší veřejný zájem. Krom samotných družstevníků.

Všechno se změnilo na sklonku roku 2010. Do vedení družstva se totiž díky řadě zvláštních okolností dostali lidé kolem podnikatele Tomáše Zacha. Převzali účetnictví, nemovitosti a odřízli od vlivu na chodu družstva jeho bývalé vedení.

To všechno během jednoho měsíce, prakticky během několika dní. Opět nic, co by muselo být pro veřejnost jakkoliv zajímavé. Jde o soukromou společnost a více či méně převratné, někdy odmítané a rozporované změny ve vedení bývají běžnou praxí. Usnesení Městského soudu v Praze ze září tohoto roku však poukazuje, stejně jako od počátku sami družstevníci, na celou řadu nesrovnalostí, které posilují jejich podezření, že převzetí družstva bylo provedeno nelegální cestou. Hovoří se o krádeži nebo také tunelování družstva. Což je však ze strany lidí kolem Tomáše Zacha striktně odmítáno. Jejich cílem prý naopak bylo Vitamínu stabilizovat.

9. prosince 2010 byla svolána členská schůze. Vzhledem k tomu, že nebyla usnášeníschopná, byla Tomášem Zachem, v té době řadovým členem, svolána náhradní členská schůze, a to na osmou hodinu ranní 27. prosince (!) do Slezské ulice č. p. 2033/11 v Praze (!). Později se ukázalo, že neoprávněně.

Důvodem svolání této náhradní, pražské členské schůze mělo být stanovení mandátu členů představenstva. Dosavadnímu vedení totiž mandát údajně vypršel již v roce 2008, či v roce 2006. Jinými slovy družstvo nemělo, podle Zachovy argumentace, řádné vedení.

Až na jednoho člena – Jaroslava Hendrycha byli z obchodního rejstříku 20. prosince 2010 promptně vymazáni všichni stávající členové vedení družstva (Prokop Jícha, Vladimír Saivera, Ladislav Míča a Jaromír Mašín). Na uvedenou skutečnost, kterou následně v srpnu 2011 soud vyvrátil, upozornil podle Zacha právník, zastupující španělskou společnost Art Fruits, které měla být pronajata značka Vitamína. O této skutečnosti informoval Tomáš Zach na schůzi 9.prosince 2010.

Za pouhých deset dní tak rejstříkový soud vymazal tehdejší vedení Vitamíny a otevřel cestu k ovládnutí družstva.

Vánoce 2010 ve Vitamíně

Převratné změny se v družstvu odehrály na již zmíněné členské schůzi 27. prosince 2010 v Praze.

O spíše aprílovém, než vánočním setkání 27. prosince informoval družstevníky Tomáš Zach hned 30. prosince 2010 takto: „Náhradní členské schůzi předsedal Adam Dušek a byla zahájena 27.12. 2010 v 8.30. Členy představenstva byli zvoleni p. Dušek, p. Lín, p. Pekař, p. Mašín a náhradníkem p. Míča s tím, že druhým náhradníkem byl zvolen p. Saivera.“

Odvoláni byli rovněž stávající prokuristé, přičemž prokury se ujal Tomáš Zach. Za hodinu stihli družstevníci podle zápisu ze schůze, zvolit nové představenstvo, přijmout sedm nových členů, kteří tentýž den podali přihlášku (například Ivo Gabonay, Jakub Hušpauer, Filip Lenk, nebo Dominika Horáková), diskutovat nad přednesenými zprávami a vyslechnout dvě zprávy právníka.

Současně Zach, podle svého vyjádření pro družstevníky, navrhl pronajmout kanceláře Vitamíny v Seifertově ulici vydavatelství Tep, které vydává stejnojmenný týdeník, a v jeho čele stojí Zachova sestra Eva Zachová (což se nakonec také stalo) a další prostory Vitamíny zase firmě Smart Drinks, kterou v té době vlastnili noví členové představenstva Vitamíny Pekař a Lín.

Zajistíme finance…

Podle Zacha mělo jít, krom jiného, o kroky, které zajistí přísun finančních prostředků do družstva.

Například již zmiňované vydavatelství Tep mělo na návrh Tomáše Zacha za nájem kanceláří platit Vitamíně patnáct tisíc korun měsíčně. A nájem skutečně platilo.

Zřejmě na oplátku však začala Vitamína v Tepu téměř okamžitě inzerovat. Podle nového předsedy představenstva Adama Duška proto, aby byla posílena spory a insolvenčním řízením pošramocená značka družstva. „Naše družstvo přistoupilo k inzerci z důvodů insolvenčních návrhů, které na nás byly opakovaně podávány a silně poškozují dobré jméno Vitaminy v očích subdodavatelů, věřitelů i veřejnosti. Jde o jeden z marketingových nástrojů, kterými se snažíme napravit reputaci družstva pošpiněnou některými členy,“ uvedl Adam Dušek. Vitamína však v Tepu inzeruje prakticky od prvního lednového týdne, kdy do prvních insolvenčních návrhů chyběly ještě měsíce.

Na sliby nedošlo

Na další řádně svolané schůzi se podle oznámení Zacha měly družstevníkům po letech začít vyplácet restituční nároky. Nutno podotknout, že až do dnešního dne k žádné další členské schůzi nedošlo (kromě nezahájené a vzápětí zrušené schůze 23. dubna) Stejně tak, podle informací družstevníků, nedošlo ani k tak oslavně oznamovanému vyplácení restitučních nároků.

Vraťme se však ke zlomové schůzi 27. prosince. Proč aprílové schůzi? Mnozí družstevníci jsou totiž přesvědčeni o tom, že se žádná schůze 27. prosince ve skutečnosti nekonala. „Jedna paní tam byla, prošla tu budovu celou od sklepa až po střechu a žádná schůze se tam nekonala,“ poznamenal bývalý předseda družstva Ladislav Míča.

Nové vedení družstva tato tvrzení samozřejmě popírá.

Zajímavý je však také termín svolání schůze - den po Vánocích, a místo svolání - Praha. Družstevníci naznačují, že to byl záměr. Většina členů družstva jsou totiž staří lidé a dopravit se na osmou hodinu do Prahy, a to den po Vánocích jim zní spíše jako šikana, než seriózní pozvánka na členskou schůzi. Nakonec se také ukázalo, že zmíněná náhradní členská schůze měla jiný program, než schůze z 9. prosince a již jen z tohoto důvodu měla být od počátku neplatná. Tomáš Zach navíc podle pozdějšího soudního verdiktu neměl mandát k jejímu svolání.

Záhy na to se spustila vlna žalob, trestních oznámení a žádostí o vyhlášení insolvence, které pokračují prakticky do dnešního dne.

Soud prohlásil schůzi za neplatnou

Soud však již ve věci Vitamína jednou rozhodl, a to ve prospěch bývalého vedení družstva.

V září totiž Městský soud v Praze zrušil všechna usnesení náhradní členské schůze družstva Vitamína – družstva ovocnářů z 27. prosince 2010. Členská schůze totiž nebyla řádně svolána a Tomáš Zach soudu nepředložil ani jednu listinu, která by svolání řádné schůze prokazovala. A dokonce ani listinu, která by dokazovala účast na této schůzi.

Jak je tedy možné, že rejstříkový soud její závěry akceptoval? Ještě podezřelejší je přitom fakt, že výsledky této členské schůze byly do obchodního rejstříku zapsány hned druhý den, tedy 28. prosince. Průměrné čekací lhůty na zápis do rejstříku jsou přitom v řádu týdnů, nikoliv hodin.

Vpád do kanceláří

Pražská schůze byla 28. prosince 2010 rejstříkovým soudem tudíž fakticky legalizována a začaly se dít věci.

29. prosince kolem 17. hodiny se s výpisem z obchodního rejstříku a za asistence policie doslova vlámalo nové vedení družstva do budovy Vitamíny v Seifertově ulici v Kutné Hoře.

A již 30. prosince se do kanceláří začal stěhovat týdeník Tep.

25. ledna podal bývalý předseda Ladislav Míča u soudu námitky proti způsobu svolání náhradní členské schůze, v květnu následovalo trestní oznámení na Duška, Lína, Zacha a Pekaře a pár měsíců nato insolvenční návrh na družstvo ze strany bývalých zaměstnanců.

Pozadu nezůstal ani Tomáš Zach s Adamem Duškem a ve svých vyjádřeních zpochybňovali kompetentnost bývalého představenstva a některé jeho konkrétní kroky. Nebyly údajně vypláceny restituční nároky, peníze z prodejů majetku byly využity na mzdové nároky a podobně. Nařčení bývalé vedení odmítá.

Faktem však zůstává, alespoň podle vyjádření soudu, že k prosincovému převzetí společnosti došlo nestandardním a nakonec také nezákonným způsobem. Proti závěrům soudu se stávající vedení ovocnářského družstva odvolalo k Vrchnímu soudu v Praze.

Svou vypovídací hodnotu má však také skutečnost, že současné předsednictvo nedokázalo za celý rok svolat usnášeníschopnou členskou schůzi, která by potvrdila Zachova slova o nespokojenosti družstevníků s bývalým předsednictvem a potvrdila mandát předsednictva současného.

„Pokud soud rozhodne, že stávající vedení nebylo zvoleno řádným způsobem, předpokládám, že neprodleně odstoupí a členové družstva si zvolí vedení nové. Vzhledem k probíhající insolvenci na návrh bývalé prokuristky se ale obávám, že by to znamenalo definitivní konec existence družstva,“ konstatoval prokurista Tomáš Zach.

A právě konce družstva, respektive podoby, v jaké jim bude družstvo vráceno, se bývalé vedení Vitaminy obává nejvíce. „Máme obavu, že nám to vrátí, tam nebude ani koruna a bude prohlášen konkurz,“ uvedl před asi půl rokem doslova Ladislav Míča. A měl pravdu. 22. listopadu byl Krajským soudem v Praze takzvaně zjištěn úpadek dlužníka a na Vitamínu uvalen konkurz.

Současné, nicméně soudem zpochybněné představenstvo Vitamíny tvrdí, že za vzniklou situaci může Jitka Siváčková, bývalá prokuristka družstva, která se podáváním insolvenčních návrhů domáhala vyplacení dlužné mzdy a svým jednáním družstvo poškodila. Podivná interpretace. Zvláště, když se k jejím návrhům postupně přidávali další věřitelé. A soud jim nakonec dal také zapravdu.

Kdo nese za zplundrování družstva největší díl viny, zřejmě urči jedině soud. Pokud to ještě bude mít vůbec smysl a družstvo nebude v úplném rozkladu.. Budoucnost známé kutnohorské značky Vitamína je tak značně nejistá.

Nutno podotknout, že Tomáš Zach byl požádán o vyjádření. Na zcela konkrétní otázky týkající se schůze a dalších okolností převzetí družstva však neodpověděl.
Vitamína vs. Sparta

Nebylo družstevníka Vitamíny, který by události v ovocnářském podniku nepřirovnal k dění ve fotbalové Spartě ČKD Kutná Hora z února roku 2010. A v mnoha ohledech mají pravdu. Nezměnilo se přinejmenším obsazení a podivné, averzi vyvolávající podnikatelské metody. Události v akciové společnosti Sparta ČKD Kutná Hora odstartoval v prosinci 2009 prodej největšího podílu akcií Sparty. Od kutnohorské ČKD je tehdy odkoupila akciová společnost Ledvické uhlí, kterou zastupoval Tomáš Zach. Zajímavé věci se však začaly dít až 13. ledna 2010 v jedné pražské notářské kanceláři. Konala se zde valná hromada akciové společnosti Sparta ČKD Kutná Hora, na které byl z představenstva společnosti vyškrtnut Tomáš Havlíček, zástupce akcionáře Silnice – Čáslav Holding a.s.

Podle znění zápisu ze zasedání mimořádné valné hromady společnosti, který má redakce k dispozici, k tomu přitom došlo za velmi podivných, jak nakonec uznal také soud, nezákonných okolností. Mezi pozvanými akcionáři Sparty je v zápisu správně uvedeno Město Kutná Hora, kterému patřil 25procentní obchodní podíl, FK Sparta Respo ČKD Kutná Hora, občanské sdružení, které drželo jednu akcii a Silnice Čáslav, tehdy s 24 procenty akcií. K tomu, aby byla valná hromada usnášeníschopná, muselo být podle stanov Sparty přítomno více než padesát procent akcionářů. A vzhledem k tomu, že se nedostavil zástupce ani jednoho z výše jmenovaných pozvaných subjektů, měla být valná hromada pouze za účasti Tomáše Zacha z Ledvického uhlí s balíkem 50 procent akcií, podle tehdejších tvrzení aktérů, jednoduše neusnášeníschopná. Ale nebyla. V dokumentu z „pražského sezení“ totiž začíná, jako držitel jednoho procenta akcií, vystupovat zcela nepochopitelně Sparta ČKD Kutná Hora a. s., zastupovaná předsedou představenstva Adamem Duškem. Zápis z valné hromady 13. ledna následně konstatuje, že byla splněna nadpoloviční účast a valná hromada v čekárně (v zápisu je skutečně uvedeno, že se jednání přesunulo do čekárny) notářské kanceláře mohla začít. O zmíněných změnách, které se ve Spartě toho dne udály, tudíž de facto rozhodoval pouze jediný člověk, Tomáš Zach, zastupující Ledvické uhlí.

Výsledek celé patálie? Akciová společnost Sparta ČKD byla několik měsíců takřka nefunkční a Tomáš Havlíček se proti svému vyškrtnutí z představenstva bránil soudně. Nutno dodat, že úspěšně. Soud totiž označil podivnou pražskou valnou hromadu zpětně za neusnášeníschopnou a změny, které na ní byly provedeny, za neplatné.

Poměry v akciovce se mezitím změnily a Ledvické uhlí s Tomášem Zachem svůj podíl prodalo Silnicím Čáslav. Podobnost této „fotbalové” historie s nynějšími událostmi v družstvu Vitamína je zcela zřejmá.

Autor: Martin Vaněk

Místo události:
10.12.2011
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 17 000 Kč Manipulační dělníci ve výrobě MANIPULAČNÍ DĚLNÍK S VZV. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MANIPULAČNÍ DĚLNÍK ve strojírenské zakázkové výrobě, středisko Hlízov, jednosměnný provoz. Nástup dohodou., Požadujeme organizační schopnosti a fyzickou zdatnost. Jedná se o samostatnou a zodpovědnou práci ve strojírenské zakázkové výrobě, práce na PC, příprava a přeprava dílů ve výrobě, manipulace s těžkými díly. Oprávnění na VZV výhodou., Životopisy zasílejte na mail: jobs@svmetal.cz Informace o firmě naleznete na: www.svmetal.cz. Pracoviště: Sv metal spol. s r. o. p, 285 32 Hlízov. Informace: Zuzana Rážová, +420 495 433 189. Řemeslné práce - Řemeslné práce Svářeč 15 000 Kč Svářeči Svářeči - elektrodou. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Požadujeme: platný svářečský průkaz - metoda svařování elektrodou, dobrý zdravotní stav., V případě zájmu volejte Po-Pá, 8-16hod. na tel.č.: 608 858 749, pí. Fialová., Místo výkonu práce: Karlov 197, Kutná Hora. Pracoviště: Atlanta world, družstvo p1, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Ljudmyla Fialová, +420 608 858 749. Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč Řidiči tahačů Řidič nákladního automobilu s přívěsem , vnitro přepravy. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: . Pracoviště: Vm trans s.r.o., 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Jaroslav Vařečka, +420 737 202 552. Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitelka mateřské školy 105 Kč Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitel/ka mateřské školy. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 105 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: . Pracoviště: Mateřská škola močovice, 286 01 Čáslav. Informace: Oldřiška Čepková, .

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Santa Klaus. První vánoční protestsong kapely Vesper.

Vánoční protestsong kapely Vesper: kreslení sobi, vločky a prasklý komín

Jiří Knor

Záchranáři mají po čtvrtroce opět nového šéfa

Sedm koz či urna s ostatky, to všechno se objevilo v evidenci 'Ztrát a nálezů'

Kutná Hora - Ačkoliv je doba neskonale moderní, pořád existuje institut Ztrát a nálezů při městských úřadech. Přestože v jejich evidencích převládají věci běžné denní potřeby, jako jsou klíče, peněženky, mobilní telefony nebo doklady, najde se i pár věcí, které by na takovém místě nikdo nečekal.

V Kutné Hoře si připomenou události 17. listopadu

Kutná Hora – Události 17. listopadu si v sobotu připomenou v Kutné Hoře. O organizaci oslav se zasloužila Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora spolu s kutnohorskými středními školami.

Modrých čar omezujících v Praze Středočechy přibude

Střední Čechy – Sedláci. Takhle se s opovržením, inspirováni písmenem „S“ na poznávacích značkách, vyjadřují o řidičích ze středních Čech někteří pražští šoféři. Ti, jimž áčko na jejich autech dodává pocit vlastní výlučnosti.

Další drama na přejezdu a návštěva ze Slovenska na odstřel: zhlédněte videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve dnech 12. a 13. listopadu 2018.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT