VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kauza Vitamína: o osudu družstva rozhodují soudy

Kutná Hora - Co má v Kutné Hoře společného ovoce s fotbalem? Pomineme-li nutriční stránku věci, je to několik jmen, dvě výživné kauzy a podezření z tunelování.

10.12.2011
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: OBI

Na tak malý podnikatelský rybník docela mnoho. Nejjednodušší bude začít u ovoce, družstva Vitamína, Tomáše Zacha a podezření z krádeže firmy.
Kutnohorské družstvo Vitamína funguje od roku 1993. Spravuje, kromě jiných aktivit, ovocné sady od Grunty až po Kutnou Horu. Léta hospodařilo s minimálními zisky, splácelo dluhy, žádalo o dotace. Nic objevného, překvapivého nebo něco, co by mělo vzbuzovat větší veřejný zájem. Krom samotných družstevníků.

Všechno se změnilo na sklonku roku 2010. Do vedení družstva se totiž díky řadě zvláštních okolností dostali lidé kolem podnikatele Tomáše Zacha. Převzali účetnictví, nemovitosti a odřízli od vlivu na chodu družstva jeho bývalé vedení.

To všechno během jednoho měsíce, prakticky během několika dní. Opět nic, co by muselo být pro veřejnost jakkoliv zajímavé. Jde o soukromou společnost a více či méně převratné, někdy odmítané a rozporované změny ve vedení bývají běžnou praxí. Usnesení Městského soudu v Praze ze září tohoto roku však poukazuje, stejně jako od počátku sami družstevníci, na celou řadu nesrovnalostí, které posilují jejich podezření, že převzetí družstva bylo provedeno nelegální cestou. Hovoří se o krádeži nebo také tunelování družstva. Což je však ze strany lidí kolem Tomáše Zacha striktně odmítáno. Jejich cílem prý naopak bylo Vitamínu stabilizovat.

9. prosince 2010 byla svolána členská schůze. Vzhledem k tomu, že nebyla usnášeníschopná, byla Tomášem Zachem, v té době řadovým členem, svolána náhradní členská schůze, a to na osmou hodinu ranní 27. prosince (!) do Slezské ulice č. p. 2033/11 v Praze (!). Později se ukázalo, že neoprávněně.

Důvodem svolání této náhradní, pražské členské schůze mělo být stanovení mandátu členů představenstva. Dosavadnímu vedení totiž mandát údajně vypršel již v roce 2008, či v roce 2006. Jinými slovy družstvo nemělo, podle Zachovy argumentace, řádné vedení.

Až na jednoho člena – Jaroslava Hendrycha byli z obchodního rejstříku 20. prosince 2010 promptně vymazáni všichni stávající členové vedení družstva (Prokop Jícha, Vladimír Saivera, Ladislav Míča a Jaromír Mašín). Na uvedenou skutečnost, kterou následně v srpnu 2011 soud vyvrátil, upozornil podle Zacha právník, zastupující španělskou společnost Art Fruits, které měla být pronajata značka Vitamína. O této skutečnosti informoval Tomáš Zach na schůzi 9.prosince 2010.

Za pouhých deset dní tak rejstříkový soud vymazal tehdejší vedení Vitamíny a otevřel cestu k ovládnutí družstva.

Vánoce 2010 ve Vitamíně

Převratné změny se v družstvu odehrály na již zmíněné členské schůzi 27. prosince 2010 v Praze.

O spíše aprílovém, než vánočním setkání 27. prosince informoval družstevníky Tomáš Zach hned 30. prosince 2010 takto: „Náhradní členské schůzi předsedal Adam Dušek a byla zahájena 27.12. 2010 v 8.30. Členy představenstva byli zvoleni p. Dušek, p. Lín, p. Pekař, p. Mašín a náhradníkem p. Míča s tím, že druhým náhradníkem byl zvolen p. Saivera.“

Odvoláni byli rovněž stávající prokuristé, přičemž prokury se ujal Tomáš Zach. Za hodinu stihli družstevníci podle zápisu ze schůze, zvolit nové představenstvo, přijmout sedm nových členů, kteří tentýž den podali přihlášku (například Ivo Gabonay, Jakub Hušpauer, Filip Lenk, nebo Dominika Horáková), diskutovat nad přednesenými zprávami a vyslechnout dvě zprávy právníka.

Současně Zach, podle svého vyjádření pro družstevníky, navrhl pronajmout kanceláře Vitamíny v Seifertově ulici vydavatelství Tep, které vydává stejnojmenný týdeník, a v jeho čele stojí Zachova sestra Eva Zachová (což se nakonec také stalo) a další prostory Vitamíny zase firmě Smart Drinks, kterou v té době vlastnili noví členové představenstva Vitamíny Pekař a Lín.

Zajistíme finance…

Podle Zacha mělo jít, krom jiného, o kroky, které zajistí přísun finančních prostředků do družstva.

Například již zmiňované vydavatelství Tep mělo na návrh Tomáše Zacha za nájem kanceláří platit Vitamíně patnáct tisíc korun měsíčně. A nájem skutečně platilo.

Zřejmě na oplátku však začala Vitamína v Tepu téměř okamžitě inzerovat. Podle nového předsedy představenstva Adama Duška proto, aby byla posílena spory a insolvenčním řízením pošramocená značka družstva. „Naše družstvo přistoupilo k inzerci z důvodů insolvenčních návrhů, které na nás byly opakovaně podávány a silně poškozují dobré jméno Vitaminy v očích subdodavatelů, věřitelů i veřejnosti. Jde o jeden z marketingových nástrojů, kterými se snažíme napravit reputaci družstva pošpiněnou některými členy,“ uvedl Adam Dušek. Vitamína však v Tepu inzeruje prakticky od prvního lednového týdne, kdy do prvních insolvenčních návrhů chyběly ještě měsíce.

Na sliby nedošlo

Na další řádně svolané schůzi se podle oznámení Zacha měly družstevníkům po letech začít vyplácet restituční nároky. Nutno podotknout, že až do dnešního dne k žádné další členské schůzi nedošlo (kromě nezahájené a vzápětí zrušené schůze 23. dubna) Stejně tak, podle informací družstevníků, nedošlo ani k tak oslavně oznamovanému vyplácení restitučních nároků.

Vraťme se však ke zlomové schůzi 27. prosince. Proč aprílové schůzi? Mnozí družstevníci jsou totiž přesvědčeni o tom, že se žádná schůze 27. prosince ve skutečnosti nekonala. „Jedna paní tam byla, prošla tu budovu celou od sklepa až po střechu a žádná schůze se tam nekonala,“ poznamenal bývalý předseda družstva Ladislav Míča.

Nové vedení družstva tato tvrzení samozřejmě popírá.

Zajímavý je však také termín svolání schůze - den po Vánocích, a místo svolání - Praha. Družstevníci naznačují, že to byl záměr. Většina členů družstva jsou totiž staří lidé a dopravit se na osmou hodinu do Prahy, a to den po Vánocích jim zní spíše jako šikana, než seriózní pozvánka na členskou schůzi. Nakonec se také ukázalo, že zmíněná náhradní členská schůze měla jiný program, než schůze z 9. prosince a již jen z tohoto důvodu měla být od počátku neplatná. Tomáš Zach navíc podle pozdějšího soudního verdiktu neměl mandát k jejímu svolání.

Záhy na to se spustila vlna žalob, trestních oznámení a žádostí o vyhlášení insolvence, které pokračují prakticky do dnešního dne.

Soud prohlásil schůzi za neplatnou

Soud však již ve věci Vitamína jednou rozhodl, a to ve prospěch bývalého vedení družstva.

V září totiž Městský soud v Praze zrušil všechna usnesení náhradní členské schůze družstva Vitamína – družstva ovocnářů z 27. prosince 2010. Členská schůze totiž nebyla řádně svolána a Tomáš Zach soudu nepředložil ani jednu listinu, která by svolání řádné schůze prokazovala. A dokonce ani listinu, která by dokazovala účast na této schůzi.

Jak je tedy možné, že rejstříkový soud její závěry akceptoval? Ještě podezřelejší je přitom fakt, že výsledky této členské schůze byly do obchodního rejstříku zapsány hned druhý den, tedy 28. prosince. Průměrné čekací lhůty na zápis do rejstříku jsou přitom v řádu týdnů, nikoliv hodin.

Vpád do kanceláří

Pražská schůze byla 28. prosince 2010 rejstříkovým soudem tudíž fakticky legalizována a začaly se dít věci.

29. prosince kolem 17. hodiny se s výpisem z obchodního rejstříku a za asistence policie doslova vlámalo nové vedení družstva do budovy Vitamíny v Seifertově ulici v Kutné Hoře.

A již 30. prosince se do kanceláří začal stěhovat týdeník Tep.

25. ledna podal bývalý předseda Ladislav Míča u soudu námitky proti způsobu svolání náhradní členské schůze, v květnu následovalo trestní oznámení na Duška, Lína, Zacha a Pekaře a pár měsíců nato insolvenční návrh na družstvo ze strany bývalých zaměstnanců.

Pozadu nezůstal ani Tomáš Zach s Adamem Duškem a ve svých vyjádřeních zpochybňovali kompetentnost bývalého představenstva a některé jeho konkrétní kroky. Nebyly údajně vypláceny restituční nároky, peníze z prodejů majetku byly využity na mzdové nároky a podobně. Nařčení bývalé vedení odmítá.

Faktem však zůstává, alespoň podle vyjádření soudu, že k prosincovému převzetí společnosti došlo nestandardním a nakonec také nezákonným způsobem. Proti závěrům soudu se stávající vedení ovocnářského družstva odvolalo k Vrchnímu soudu v Praze.

Svou vypovídací hodnotu má však také skutečnost, že současné předsednictvo nedokázalo za celý rok svolat usnášeníschopnou členskou schůzi, která by potvrdila Zachova slova o nespokojenosti družstevníků s bývalým předsednictvem a potvrdila mandát předsednictva současného.

„Pokud soud rozhodne, že stávající vedení nebylo zvoleno řádným způsobem, předpokládám, že neprodleně odstoupí a členové družstva si zvolí vedení nové. Vzhledem k probíhající insolvenci na návrh bývalé prokuristky se ale obávám, že by to znamenalo definitivní konec existence družstva,“ konstatoval prokurista Tomáš Zach.

A právě konce družstva, respektive podoby, v jaké jim bude družstvo vráceno, se bývalé vedení Vitaminy obává nejvíce. „Máme obavu, že nám to vrátí, tam nebude ani koruna a bude prohlášen konkurz,“ uvedl před asi půl rokem doslova Ladislav Míča. A měl pravdu. 22. listopadu byl Krajským soudem v Praze takzvaně zjištěn úpadek dlužníka a na Vitamínu uvalen konkurz.

Současné, nicméně soudem zpochybněné představenstvo Vitamíny tvrdí, že za vzniklou situaci může Jitka Siváčková, bývalá prokuristka družstva, která se podáváním insolvenčních návrhů domáhala vyplacení dlužné mzdy a svým jednáním družstvo poškodila. Podivná interpretace. Zvláště, když se k jejím návrhům postupně přidávali další věřitelé. A soud jim nakonec dal také zapravdu.

Kdo nese za zplundrování družstva největší díl viny, zřejmě urči jedině soud. Pokud to ještě bude mít vůbec smysl a družstvo nebude v úplném rozkladu.. Budoucnost známé kutnohorské značky Vitamína je tak značně nejistá.

Nutno podotknout, že Tomáš Zach byl požádán o vyjádření. Na zcela konkrétní otázky týkající se schůze a dalších okolností převzetí družstva však neodpověděl.
Vitamína vs. Sparta

Nebylo družstevníka Vitamíny, který by události v ovocnářském podniku nepřirovnal k dění ve fotbalové Spartě ČKD Kutná Hora z února roku 2010. A v mnoha ohledech mají pravdu. Nezměnilo se přinejmenším obsazení a podivné, averzi vyvolávající podnikatelské metody. Události v akciové společnosti Sparta ČKD Kutná Hora odstartoval v prosinci 2009 prodej největšího podílu akcií Sparty. Od kutnohorské ČKD je tehdy odkoupila akciová společnost Ledvické uhlí, kterou zastupoval Tomáš Zach. Zajímavé věci se však začaly dít až 13. ledna 2010 v jedné pražské notářské kanceláři. Konala se zde valná hromada akciové společnosti Sparta ČKD Kutná Hora, na které byl z představenstva společnosti vyškrtnut Tomáš Havlíček, zástupce akcionáře Silnice – Čáslav Holding a.s.

Podle znění zápisu ze zasedání mimořádné valné hromady společnosti, který má redakce k dispozici, k tomu přitom došlo za velmi podivných, jak nakonec uznal také soud, nezákonných okolností. Mezi pozvanými akcionáři Sparty je v zápisu správně uvedeno Město Kutná Hora, kterému patřil 25procentní obchodní podíl, FK Sparta Respo ČKD Kutná Hora, občanské sdružení, které drželo jednu akcii a Silnice Čáslav, tehdy s 24 procenty akcií. K tomu, aby byla valná hromada usnášeníschopná, muselo být podle stanov Sparty přítomno více než padesát procent akcionářů. A vzhledem k tomu, že se nedostavil zástupce ani jednoho z výše jmenovaných pozvaných subjektů, měla být valná hromada pouze za účasti Tomáše Zacha z Ledvického uhlí s balíkem 50 procent akcií, podle tehdejších tvrzení aktérů, jednoduše neusnášeníschopná. Ale nebyla. V dokumentu z „pražského sezení“ totiž začíná, jako držitel jednoho procenta akcií, vystupovat zcela nepochopitelně Sparta ČKD Kutná Hora a. s., zastupovaná předsedou představenstva Adamem Duškem. Zápis z valné hromady 13. ledna následně konstatuje, že byla splněna nadpoloviční účast a valná hromada v čekárně (v zápisu je skutečně uvedeno, že se jednání přesunulo do čekárny) notářské kanceláře mohla začít. O zmíněných změnách, které se ve Spartě toho dne udály, tudíž de facto rozhodoval pouze jediný člověk, Tomáš Zach, zastupující Ledvické uhlí.

Výsledek celé patálie? Akciová společnost Sparta ČKD byla několik měsíců takřka nefunkční a Tomáš Havlíček se proti svému vyškrtnutí z představenstva bránil soudně. Nutno dodat, že úspěšně. Soud totiž označil podivnou pražskou valnou hromadu zpětně za neusnášeníschopnou a změny, které na ní byly provedeny, za neplatné.

Poměry v akciovce se mezitím změnily a Ledvické uhlí s Tomášem Zachem svůj podíl prodalo Silnicím Čáslav. Podobnost této „fotbalové” historie s nynějšími událostmi v družstvu Vitamína je zcela zřejmá.

Autor: Martin Vaněk

Místo události:
10.12.2011
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Montážní dělník 16 900 Kč

Montážní dělníci elektronických zařízení Montážní dělník elektronického zařízení. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16900 kč. Volných pracovních míst: 7. Poznámka: . Pracoviště: Foxconn technology cz s.r.o., 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Michaela Motýlová, +420 327 538 111.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zubní lékař 40 500 Kč

Zubní lékaři bez specializace. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo vhodné i pro absolventy, praxe v oboru výhodou., V případě zájmu se hlaste na uvedený e-mail. , Místo výkonu práce: Fibichova 1338, Čáslav. Pracoviště: Mudr. marcel pekárek - stomatologická s.r.o. p, Fibichova, č.p. 1338, 286 01 Čáslav. Informace: Filip Pekárek, .

Výroba - Výroba Lakýrníci 17 000 Kč

Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků Povrcháři, natěrači, lakýrníci. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Upřednostňujeme truhláře z evropské unie, případně z Ukrajiny, Moldavska a požadujeme základy českého jazyka., Místo výkonu práce: ART - STYLE, Nové Dvory 294, 285 31 Nové Dvory u Kutné Hory. Pracoviště: Ing. jan bilý, 285 31 Nové Dvory u Kutné Hory. Informace: Daniel Bilý, .

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 20 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pro neustálé rozšiřování rekreačního a sportovního střediska Zbraslavice U Starého rybníka hledáme kuchaře/kuchařku. Možnost ubytování a stravy zdarma, přátelský kolektiv, zaměstnanecké výhody, odměny. www.zbraslavice.eu, Pouze telefonický kontakt v době od 8:00 - 18:00 hod.., Místo výkonu práce: Zbraslavice 255. Pracoviště: Sicco s.r.o. p1, 285 21 Zbraslavice. Informace: Aleš Navrátil, +420 603 415 112.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Cestování vlakem podpoří stamiliony korun

Z okresního turnaje mladších přípravek v Kutné Hoře.
33

Čáslavské fotbalové princezny v Lorci ukázaly, že nejsou z cukru

Na Votvíráku se bavilo několik desítek tisíc návštěvníků

Milovice /FOTOGALERIE/ - Na bývalém vojenském letišti Boží dar v Milovicích se 15. až 17. června konal tradiční festival Votvírák, kterým oficiálně začíná letošní festivalová sezóna.

Milovníci piva se dočkali, tankové pivo Kutná Hora je na čepu

Kutná Hora - Milovníci piva, zejména toho z Měšťanského pivovaru Kutná Hora, se dočkali. Tankové pivo Kutná Hora míří na čep. Od konce uplynulého týdne jej budou moci ochutnat v restauraci Dačický, kde jsou umístěné dva pětihektolitrové tanky. Jde o vůbec první tankové pivo ze znovuobnoveného pivovaru v kutnohorském Lorci.

Druhý Sklenářův den přilákal rodiny s dětmi

Kutná Hora - V pořadí druhý Sklenářův den se konal v neděli 17. června ve Sklenářově dolíku na Horním Žižkově v Kutné Hoře. Přišly hlavně rodiny s dětmi, pro které byla připravena celá řada soutěžních disciplín. Na akci, kterou pořádala Oblastní charita Kutná Hora ve spolupráci s Denemarkem, kutnohorským sdružením Junák – český skaut Kutná Hora, Kaňkovským sedlem a Městskou knihovnou Kutná Hora, dorazilo 340 lidí.

OBRAZEM: V Petrovicích II si lidé užili letní kino

Petrovice II - „Pohádky pro Emu“ je rodinná komedie, kterou v sobotu zhlédli návštěvníci putovního letního kina v Petrovicích II u Uhlířských Janovic. Celou akci zorganizovala především místní starostka Marcela Dejlová.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT