Výkopové práce v souvislosti s další etapou zádlažby historického centra začaly v parku podél západní strany kutnohorského chrámu svaté Barbory.

„Na místě provádíme v rámci páté etapy rekonstrukce zádlažby historického jádra Kutné Hory záchranný archeologický výzkum, jehož cílem je především zachytit nejsvrchnější vrstvu zdejšího pohřebiště, o kterém víme, že se v okolí kostela nacházelo a které fungovalo přibližně od počátku patnáctého až do poloviny sedmnáctého století,“ vysvětlil v úterý Filip Velímský, zaměstnanec Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze.

Hroby zůstanou na svém místě

Účelem vykopávek není nalezené hroby přímo vyzvedávat. Archeologům jde především o to zachytit úroveň, od které se nacházejí, a to proto, aby bylo možné vyloučit možnost, že při terénních úpravách, které se zde budou následně realizovat, dojde k jejich porušení.

„Prozatím se ukazuje, že zdejší terén už v minulosti prošel četnými zásahy, jednak v rámci úprav parku v první polovině dvacátého století, zejména ale po příchodu jezuitů do Kutné Hory v druhé polovině sedmnáctého století, kdy bylo pohřbívání v těchto místech ukončeno a povrch hřbitova zplanýrován,“ konstatoval momentální stav výzkumu Velímský.

Doposud odkryté kosterní nálezy lze podle názoru archeologů předběžně datovat do šestnáctého a sedmnáctého století, jedná se tedy o mladší fázi zdejšího pohřebiště. Ve svrchních vrstvách byly nalezeny také úlomky kamenných článků související s rekonstrukcí chrámu na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Na zkoumání odkrytých lidských ostatků u chrámu svaté Barbory se podílí také antropoložka Hana Brzobohatá ze stejné veřejné výzkumné instituce.
„Snažíme se stanovit už na místě základní demografické charakteristiky, protože většinu skeletů nebudeme vyzvedávat a odnášet do laboratoří. Pokoušíme se například zjistit možné známky nemocí či prodělaných úrazů,“ objasnila svoji úlohu při akci antropoložka.

Po ukončení výzkumu nebude totiž s nalezenými hroby dále manipulováno, ale budou opět zasypány. „Prozatím vše nasvědčuje tomu, že by stavba naštěstí neměla pohřebiště zasáhnout. Výzkum nicméně potrvá ještě zhruba tři týdny, dosavadní situace se tak může ještě změnit“ doplnil Velímský.

U Kouřimské brány se hledá kostel

Park u chrámu svaté Barbory není jediným místem, kde je možné v těchto dnech pozorovat práci archeologů. Můžete na ně narazit také u Kouřimské brány. Právě v těchto místech totiž stával již zaniklý kostel svatého Jiří.

„Sondy si u nás objednal současný vlastník objektu kvůli budoucí stavbě. Víme, že zde stával kostel svatého Jiří, doložený ve čtrnáctém století, který byl v osmnáctém století zbourán. Protože každá nová stavba předpokládá nějaké technické podzemí, je naším úkolem lokalizovat kostel, aby ho mohl projektant respektovat,“ přiblížil práce u Kouřimské brány archeolog Jan Frolík.

„Kostel zatím nemáme, ale odkryli jsme dva středověké hroby, takže soudím, že jsme blízko,“ dodal Frolík.