Stejně jako ten předchozí byl bohatý na nejrůznější aktivity – projekty, zahraniční zájezdy a návštěvy, kulturní a sportovní akce, soutěže, olympiády a mnoho dalšího. Učitelům navíc přinesl řadu náročných, často několikadenních školení, jež jim tak či onak měla prospět při zpracovávání nových osnov, podle kterých začnou od září učit na nižším gymnáziu.

Výrazným úspěchem uplynulého roku byla jistě realizace celoškolního projektu zaměřeného na Vánoce, který smysluplně vyplnil poslední den před vánočními prázdninami, stejně jako červnového Týdne za školou, jenž se postaral o atraktivní náplň obvykle jalového týdne před letními prázdninami. Svým druhým ročníkem pokračoval projekt Hornická města, uskutečnil se již třetí celoškolní festival u příležitosti Dne dětí a jako v předchozích letech se i tentokrát podařilo vyprovokovat veřejnou diskusi i individuální zamyšlení. Dále se hledaly a nacházely možnosti, jak ještě racionálněji využít interiér školy – v souladu s předsevzetím školy rozvíjet v žácích lokální patriotizmus vzniká například koutek o historii Kutné Hory, vylepšují se životní podmínky pro nového maskota školy – leguána Čika, v Nové galerii vznikla příjemná relaxační zóna.

Na gymnáziu se neděje nic nezákonného

Ačkoliv bych jakkoliv rád pomlčel o nepříjemnostech předešlého roku, není možné se jim v seriózním hodnocení vyhnout. Zatímco ještě loni jsem na stejném místě vysvětloval, že konflikty vznikající mezi lidmi nejsou samy o sobě ani nepřirozené, ani škodlivé a že je užitečné na ně nahlížet jako na prostředek vývoje, musím zde nyní přiznat, že jsem si letos ve škole občas připadal jako v Kocourkově. Emoce, které zcela nepochopitelně rozvířila jedna ředitelova věta, ve které na maturitním plese V8A pochválil žáky za jejich odhodlání převzít výzdobu svého plesu výhradně do vlastních rukou, se staly pro několik osob záminkou k zápasu za prosazení svých neukojených ambicí a vedly je k sérii iracionálních gest zaměřených proti škole a jejímu vedení, především ve formě stížností. Celá řada indicií nasvědčuje tomu, že všechny pokusy zdiskreditovat dobré jmé〜no školy a její vedení byly neúspěšné. A jinak to ani dopadnout nemohlo, neboť jak jsme mnohokrát zdůrazňovali, neděje se na GJO nic nezákonného, nic, co by jakkoliv porušovalo předpisy nebo vyhlášky či se vymykalo standardním postupům při řízení a organizaci práce školy.

Je možné, že ve škole v průběhu posledních dvou let padla rozhodnutí, která tím, že přinesla nové úkoly, vedla u některých osob k nesouhlasu nebo nelibosti, avšak nedovedu si představit, jak by některá z nich mohla být sama o sobě důvodem ke lhaní, intrikám, pomluvám, ba dokonce k manipulování žáky. Kampaň, kterou někteří kolegové rozpoutali, bohužel všechny tyto rysy nese. A za co svou kampaň vlastně vedou? Za záchranu našeho gymnázia a jeho úrovně? Za záchranu před čím? Před reformou, která probíhá v celém českém, ba evropském školství? Nebo se ho snaží zachránit před někým? A před kým? Snad ne před ředitelem, který stojí 17 let v jeho čele, který prošel martýriem prosazení a stavby nové budovy, ředitelem, díky němuž je GJO tím, čím je? Poněkud absurdní, nemyslíte?

Inspektoři školu velmi chválí


Rád bych věřil, že tímto textem uzavírám jedinou černou kapitolu novodobých dějin naší školy.
Změny, které dosud ve škole proběhly, jsou zatím podle všech objektivních zjištění ku prospěchu její úrovně. Jako příklad bych mohl uvést závěry České školní inspekce. Zatímco v roce 2002 konstatovala inspekční zpráva, že například v občanské nauce „byla naplněna nauková role předmětu,“ avšak „opomíjena zůstala for〜mativní složka předmětu pozitivně ovlivňující hodnotovou orientaci a postoje žáků,“ že „výuka postrádala vhodné zařazení modelových situací a simulačních her, které by žáky učily převzetí různých sociálních rolí a sebepoznávání“ a úroveň předmětu ZSV (základy společenských věd) hodnotila jako průměrnou, vyzdvihla inspekce z jara 2007 úroveň výuky občanské nauky i ZSV a označila ji za mimořádně vysokou. Ocenila jak úroveň zapojení ICT do výuky, tak její úroveň obsahovou a organizační.
Není pochyb o tom, že většina nově přijatých kolegů jsou stejně jako většina těch stávajících mimořádně kvalitní. Svědčí o tom nejen citované závěry nejnovější inspekce, nýbrž především výsledky jejich práce, jejich výkony při projektech i jiných akcích školy. Náš tým se od září rozroste o další kvalitní pedagogy. Rýsuje se kreativní a výkonný učitelský sbor, jenž bude zárukou příštího úspěšného rozvoje naší školy.
Na závěr mi dovolte, abych Vaší pozornosti doporučil nově vzniklý Školní vzdělávací program GJO, byl bych rád, kdybyste ho stejně jako my považovali za otevřený dokument, který je možné připomínkovat a podle potřeby upravovat. Věřím, že se stane základem pro růst důvěry mezi školou a rodičovskou veřejností, učiteli a žáky i učiteli navzájem, neboť umožní dosud nevídanou transparentnost našich cílů a metod práce, a tím důslednou kontrolu, evaluaci a autoevaluaci stran všech zúčastněných v procesu výchovy a vzdělávání.