Tématem byli tentokrát jezuité a pozvání přijal P. František Hylmar SJ, původním povoláním inženýr geodet, nyní katolický kněz a provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova.


Hned v úvodu tento nejvyšší představitel jezuitů v České republice mnohé z přítomných překvapil, neboť sám začal otázkou položenou jim: Zajímalo ho, co se jim vybaví v souvislosti se slovem „jezuita“. Odpovědi a názory pak bral jako podnět pro své další vystoupení. V úvodní přednášce barvitě vylíčil život Ignáce z Loyoly, který v roce 1534 Societas Iesu založil, a také sv. Františka Xaverského. Oba světci mu posloužil jako příklad pro vykreslení myšlenkové podstaty řádu, zabývajícího se dodnes především misijní činností a pedagogickým působením ve všech částech světa.


Poté následovala vlastní beseda. Návštěvníci, jichž se sešlo na pět desítek z řad studentů, pedagogů i široké veřejnosti, se zajímali například o to, jakým způsobem je dnes řád financován a jaká je jeho organizační struktura. Dozvěděli se také, že jezui-tů je na světě asi 19 tisíc (z toho v ČR sedmdesát), měli možnost představit si, čím se dnes vlastně řádoví bratři zabývají, nebo také zjistili, jakým způsobem probíhá přijímání nových členů a co všechno musejí při vstupu do řádu slavnostně slíbit. Zmíněni byli také významní čeští jezuité současnosti, především kardinál Tomáš Špidlík. Některé otázky na hosta směřovaly obecněji k roli katolické církve a dotkly se rovněž problematiky nedořešených církevních restitucí. Publikum oceňovalo, že otec provinciál odpovídal na vznesené dotazy otevřeně, vyjadřoval vlastní názor a nevyhýbal se ani problematickým tématům, jakým je například spor o vlastnictví katedrály sv. Víta.


Mnozí z návštěvníků se jistě dověděli něco nového a doplnili si své představy o jezuitech v minulosti i současnosti. Ti, kteří navštěvují cyklus besed pravidelně, měli navíc možnost porovnat tento řád s maltézskými rytíři, jejichž velkopřevor navštívil gymnázium v dubnu. A jestliže provinciál František Hylmar SJ svou návštěvou přispěl k „odmytizování“ jednoho ze světově nejaktivnějších a nejproslulejších katolických řádů, pak beseda splnila svůj účel. Beseda splnila svůj účel.