Projekt Komunitní plán, který byl právě dokončen, byl v běhu od začátku loňského roku. Kdo jsou jeho účastníci?
Kutná Hora a to spolu dalšími sedmi obcemi z regionu – Hlízovem, Křeseticemi, Miskovicemi, Novými Dvory, Svatým Mikulášem, Vidicemi a Zbraslavicemi.

Kdo se podílel na financování projektu?
Na vlastní realizaci projektu získalo město dotaci Evropské unie.

Jaká je náplň tohoto projektu? A jaký byl jeho výstup?
Vznikl pro zjištění potřeb občanů, zmapování možností poskytovatelů a za účasti zadavatelů, tedy města a obcí, byl vytvořen návrh dokumentu.

Kdo se podílel na jeho tvorbě?
Vznikal v pracovních skupinách pro jednotlivé oblasti sociální pomoci a péče. Kromě poskytovatelů sociálních služeb se zapojily i školy a zařízení pro volný čas dětí a mládeže – například Dům dětí a mládeže Dominik, Křesťanské společenství SAM, Mozaika na Kaňku. Prevence v této oblasti je významná a předchází následné nutnosti zásahu vlastní sociální služby. Účast veřejnosti vnesla do práce skupin cennou zkušenost a názor uživatele služeb.

Jaký konkrétní výstup tedy vyplynul pro veřejnost?
Současně s tvorbou plánu vznikl také Katalog sociálních služeb, který byl distribuován do všech domácností v regionu. Komunitní plán byl v dubnu 2007 schválen všemi partnerskými obcemi i zastupitelstvem města Kutné Hory. Nyní je vytištěn a distribuován. Obdržely jej všechny organizace působící v sociální oblasti v Kutné Hoře i okolí, školy, jednotlivé obce. Pro zájemce je k dispozici na Městském úřadu v Kutné Hoře v kanceláři Barbory Novákové, Radnická 178, telefon: 327 710 294. Je také možné jej získat ze stránek městského úřadu na adrese: www.mu.kutnahora.cz .

Co tedy znamená komunitní plán jako dokument?
Komunitní plán obsahuje řadu cílů a návrhů opatření k jejich realizaci na rozvoj sociálních služeb v Kutné Hoře i partnerských obcích. Jsou zde uvedeny stávající služby i vznik nových.

Můžete přiblížit některý z problémů, které ze zkoumání vyšel?
Ne zcela bez zajímavosti je potřeba řešení dopravní obslužnosti v Kutné Hoře. Přestože provoz MHD není sociální službou, tak se v komunitním plánu objevoval jako prioritní problém u více pracovních skupin. Otázka dopravní obslužnosti totiž trápí zejména seniory nebo obyvatele s postižením. Mnoho úřadů a institucí v Kutné Hoře sídlí v historické části města a dopravní obslužnost v těchto místech zcela chybí. Pro obyvatele příměstských částí je zase problémem špatné spojení do zaměstnání, pro děti do škol a na zájmovou činnost.

Jaký třeba konkrétní cíl byl vytyčen?
Objevil se zájem několika menších organizací působících v sociální oblasti o získání společného prostoru pod jednou střechou. Vzniklo by tak centrum poskytovatelů služeb. Úzká spolupráce, která by se zde nabízela, by napomohla ke zlepšení vzájemné komunikace, společnému řešení problémů, a to se nakonec vždy projeví zkvalitněním služby pro vlastní uživatele služeb. Pro ně by bylo takové místo výhodou získání přehlednosti o nabízeném spektru služeb. Návaznost jednotlivých služeb a jejich doplňování se je v sociální péči zásadní.

Jaká je tedy budoucnost komunitního plánu?
První Komunitní plán Kutná Hora obsahuje řadu dalších významných plánů pro sociální oblast. Plán je připraven na tři roky – tedy do roku 2010. Pravidelně se budou scházet pracovní skupiny, ve kterých byl vytvořen. Budou sledovat jeho naplňování a navrhovat způsoby řešení, pokud vlastní realizace bude váznout.

Jaký je význam komunitního plánu?
Komunitní plán je dokumentem, který napomůže čerpání prostředků pro jednotlivé aktivity, které jsou v něm obsaženy. Ze strany státu – tedy ministerstev, kraje, ale i ze strany Evropské unie je požadavek, aby projekty – žádosti o dotace, byly obsaženy v komunitních plánech. Proto je dobře, že Kutná Hora jako jedno z prvních měst Středočeského kraje tento dokument má připraven a schválen. Zejména nyní, před vyhlášením nového kola dotací EU.

Přejme si tedy společně, ať se naplňování komunitního plánu daří a napomůže tím rozvoji a zkvalitnění služeb v sociální oblasti v Kutné Hoře i partnerských obcích.

Komunitní plán usnadní Kutné Hoře a obcím přístup k dotacím

Jde o dokument, který pečlivě zmapoval sociální oblast v Kutné Hoře a přidružených obcích. Zjistil potřeby veřejnosti v tomto ohledu a na druhé straně chybějící díru v poskytování sociálních služeb, popřípadě přebytek stejné služby nabízené více organizacemi. Vzniklo jakési schéma struktury sociálních služeb na vytyčeném území. To je shrnuté v brožuře, kterou dostali občané všech zúčastněných lokalit zdarma do schránek. Význam celého projektu je především v tom, že se ví, kde konkrétně a za co je nutné vynaložit prostředky. Tyto prostředky však nepřijdou automaticky a nejsou vázány na vznik komunitního plánu. Musí být podány žádosti na městský či krajský úřad, ministerstvo a orgánům Evropské unie. Právě komunitní plán je důležitým podkladem, který pomůže přidělení peněz na projekty.