Skupinu sebeobhájců představují lidé převážně s mentálním postižením, kteří se pravidelně setkávají a společně mluví o věcech, které jsou pro ně důležité. Učí se dělat rozhodnutí a mluvit sami za sebe a také v zájmu těch, kteří nemohou nebo to nedokáží. Mluví o věcech, které jsou důležité také pro jiné lidi s postižením.

Skupina se schází pravidelně jednou měsíčně v prostorách Agentury pro podporované zaměstnávání společnosti Rytmus Benešov v Kutné Hoře.
Sebeobhájci se mohou stát například uživatelé služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení, zaměstnanci chráněných dílen, nebo lidé s mentálním postižením žijící v rodinném prostředí.

Skupina sebeobhájců přináší lidem s postižením možnost naučit se mluvit sám za sebe, mít možnost rozhodovat o vlastním životě a hovořit o událostech ze svého života. Sebeobhájci se snaží naučit orientovat se ve svých právech a povinnostech, mluvit sami za sebe, naslouchat, rozhodovat se, nést zodpovědnost, říci ostatním svůj názor, nechat si od ostatních poradit, mluvit o svých právech.

„Mluvit sám za sebe však také znamená najít odpovědi na své otázky samostatně, nebo pomocí ostatních sebeobhájců. Důležitým předpokladem fungování skupiny je také ochota ostatních sebeobhájců vzájemně si naslouchat,“ zdůraznila Lenka Baldová ze společnosti Rytmus Benešov.

Skupinu sebeobhájců navštěvují lidé z Domova Iváň, Domova Na Hrádku a Domova Barbora. Během prvního setkání si lidé z obecně prospěšné společnosti spolu se sebeobhájci nastavili pravidla, která chtějí společně ve skupině dodržovat, aby se všichni cítili bezpečně a příjemně.

Na schůzkách se účastníci zabývali například tématem „Co bych mohl udělat pro to, aby se mi ostatní lidé neposmívali?“. Bylo to jedno z hlavních témat, které považovali sebeobhájci za důležité. Zmiňovali negativní zkušenosti jak se spolubydlícími z domova pro osoby se zdravotním postižením, tak s lidmi žijícími mimo tato zařízení. Toto téma bylo na skupině probíráno podrobně, sebeobhájci dospěli k několika možnostem řešení, z nichž si každý individuálně zvolí to nejvhodnější.