On-line zpravodajství ze zasedání zručského zastupitelstva

Program:

Zahájení.

Schválení programu.

Předání Ceny města za rok 2008Petru Tvrdíkovi mladšímu a ocenění za sportovní výkom Petru Linhartovi mladšímu.

Jmenování ověřitelů zápisu z 23. zasedání zastupitelstva města.

Ověření zápisu ze 22. zasedání zastupitelstva města.

Volba návrhové komise.

Dotazy, připomínky a návrhy občanů mimo body programu jednání zastupitelstva města.

Jednotlivé body programu:

Závěrečný účet města za rok 2008.

Závěrečný účet DSO Mikroregion Posázavský kruh za rok 2008.

Přijetí dotace na akci: Kotelna – centrum sociálních služeb.

Přijetí úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Odpis pohledávky vystavené na odběratele Jiřího Flekala.

Směna pozemků – p. Hudík.

Prodej části pozemku č. p. 2335/18.

Návrh na prodej uvolněného bytu v Poštovní ulici č. p. 6409.

Výjimka z pravidel prodeje bytového fondu města – Kartáčková.

Použití prostředků z prodeje emisních povolenek.

Třetí úprava rozpočtu na rok 2009.

Dále bude na programu aktuální stav vyúčtování kalamity v městských lesích.

Spory na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou stále neutichají

O minulém víkendu pokračoval Jiří Žáček, kantorzručské základní umělecké školy, ve shromažďování podpisů pod petici za odvolání Jiřího Fremla z funkce ředitele Základní umělecké školy ve Zruči nad Sázavou. „ K sepsání petice mne vedlo šetření České školní inspekce, které potvrdilo naši stížnost. Na zdejší základní umělecké škole dochází k porušování školního zákona, k porušování zájmů žáků školy. Pochybení, která inspekce našla, jsou natolik vážná, aby byl na jejich základě ředitel Freml z funkce odvolán,“ uvedl Žáček. Dle jeho slov předá petici na tomto veřejném zasedání.

18:05

Začalo třiadvacáté zasedání zastupitelstva města Zruč nad Sázavou. Chybí Jaroslav Jelínek, Libuše Pletichová, Miroslav Čarek a Andrea Pacalová s Lubošem Heřmánkem.

18: 09

Udělení cen. Starosta Hujer předal ceny jmenovaným. Oba si ceny osobně převzali.

18:12

Na starostu města byl vznesen dotaz, co se děje na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou. Dotaz vznesla žena z místních přihlížejících. Starosta tedy dotaz zodpověděl. Z rozšířené rady města vzešlo: řediteli základní umělecké školy bylo uloženo několik úkolů. Odvolán nebyl.

18:17

Jiří Žáček, učitel na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou, se ohrazuje, nelíbí se mu usnesení, která přijalo vedení města na rozšířené radě.

18:19

Iva Pištěková objasnila všem přítomným, co Česká školní inspekce našla. Pištěkové skákal do řeči Žáček. Byl napomenut starostou Hujerem, aby dodržoval řád zasedání. Pištěková dále pokračovala.

18:24

Pokračuje Iva Pištěková ve vysvětlování problémů, ke kterým docházelo na umělecké škole. Přítomní rodiče naslouchají.

18:30

Jaroslav Jelínek a Luboš Heřmámek jsou přítomni. Starosta Hujer navrhl, aby se pokračovalo v dalších bodech programu. Žáček nesouhlasil.

18:36

1. Závěrečný účet města za rok 2008

Učet byl jednohlasně schválen. Žádný dotaz nebyl vznesen.

2.Závěrečný účet DSO Mikroregion Posázavský kruh za rok 2008.

Učet byl jednohlasně schválen. Žádný dotaz nebyl vznesen.

18:39

3.Přijetí dotace na nízkoprahový klub Kotelna – centrum sociálních služeb.

Pan Jelínek vznesl dotaz a ten mu starosta objasnil.

Všechny body byly schváleny. Jediný Ladislav Chaloupka se zdrželvždy hlasování.

18:45

4.Přijetí úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Ivo Novák doporučuje rozdělit přijetí úvěru.

19:00

5. Směna pozemků – p. Hudík.

Jednohlasně schváleno.

Odsouhlaseno.

18:55

6.Odpis pohledávky vystavené na odběratele Jiřího Flekala.

Z davu se ozvalo, že pan Flekal dluží více peněz jiným lidem.

Jednohlasně odsouhlaseno zastupitelstvem.

19:05

7.Prodej části pozemku č. p. 2335/18.

S bodem seznamuje přítomné místostarosta Jelínek a tajemník Ivo Novák jej doplnil.

Na místě má být vybudována čerpací stanice s myčkoudo třiceti měsíců. Jelínek s Výborným se zdrželi hlasování. Jinak byl návrh schválen.

19:18

8. Návrh na prodej uvolněného bytu v Poštovní ulici č. p. 64

Schváleno.

19:20

9.Výjimka z pravidel prodeje bytového fondu města – Kartáčková.

Souhlasí s přímým prodejem bytu. Chaloupka a Jelínek se zdrželi hlasování.

19:30

10.Použití prostředků z prodeje emisních povolenek.

Starosta Hujer objasňuje návrh, jak investovatfinanční prostředkyz prodeje emisních povolenek.

Bohuslav Škornička navrhuje koupit kotel na biomasu hned.

Jelínek a Chaloupka se zdrželi hlasování. Ostatní souhlasí. Bod byl schválen.

11. Třetí úprava rozpočtu na rok 2009.

Objasňuje starosta Hujer. Jednohlasně schváleno.

19:40

deset minut pauza

19:55

S aktuálním stavemvyúčtování kalamity v městských lesích seznamuje Škornička.

Pochválil práci studentů, kteří se podíleli na úklidu lesů.

20:16

Slovo má starosta Hujer.

Témata:

1. vybudování stezky

2. kompletní rekonstrukce budovySpolkový dům. Chtějí vybudovat víceúčelový sál a přesunout do budovy i knihovnu.

20: 27

Slovo má Žáček

Předal petici za okamžité odvolání ředitele Základní umělecké školy ve Zruči nad SázavouJiřího Fremla z funkce.

Žáček uvádí, že zručská veřejnost není informovaná o dění na zdejší umělecké škole. Přítomným rodičům žáků umělecké školy objasnil, proč kvalifikovaní kantoři odchází ze školy. Přečetl výsledky šetřeníČeské školní inspekce.

Připomenul, že o výsledcích šetření České školní inspekce se jednalo na rozšířené radě za zavřenými dveřmi. Ani dnes nebylo zahrnuto toto jednání o problému do programu zastupitelstva. 161 občanů petici podepsalo.

20:45

Ředitel Freml se omluvil za to, co se teď děje na škole. Rodiče se dožadují schůzky mezi ředitelem a rodiči. Ředitel souhlasil.

Matysková vypráví o tom, jak si jistoužákynipozval ředitel Freml na kobereček.Žákyně se pakúdajně klepala domastrachy. Matysková uvedla, že s Fremlem nenašla společnou řeč. Uvedla, že s ní ředitel manipuloval. Freml se obhajoval.

Žákyně základní umělecké školy, která byla přítomna zasedání, se ředitele ptala, jestli ví, proč dávají učitelé výpovědi. Další přítomný žák vznesl dotaz na ředitele Fremla, zda má v záloze jiné učitele.

"Podpisy na petici shromažďovali žáci mladší šestnácti let," zněl dotaz starosty Hujera na Žáčka. "Petice kolovala, nikdo kromě mne neshromažďoval podpisy," uvedl Žáček a četl petiční zákon.

"Zatím tady zazněla jen kritika na základní uměleckou školu. Sám obhajujiředitele Fremla," uvedl místostarosta Jelínek. Dle jeho slov je Freml na svém místě právem. "Za nejhorší považuji fakt, že do tohoto problému byly zataženy děti," uvedl starosta Hujer.

"Děti se brání peticí. Je to to jediné, co mohly udělat," uvedl Žáček.

"Nikdo nás do ničeho nezatahoval," poznamenal žák základní umělecké školy.

21:30

Starosta Hujer ukončil debatu o problémech na základní umělecké škole. Přítomní žáci, učitel Žáček, Matysková a další opustili místnost.

21:38

Jak pokračují opravy zámku zajímalo zastupitele Chaloupku.

Ředitel Freml, ekonomka Pištěková a další zaměstnanci Základní umělecké školy opustili zasedací místnost.

21:43

Konec zasedání

Zastupitel Škornička zarecitoval na závěr.