Program:

Zahájení.

Ocenění dárců krve.

Schválení programu.

Jmenování ověřitelů zápisu z 25. zasedánízastupitelstva města.

Ověření zápisu ze 24. zasedánízastupitelstva města.

Volba návrhové komise.

Dotazy, připomínky a návrhy občanů mimo body programu jednánízastupitelstva města.

Jednotlivé body programu:

1. Přijetí dotace na akci: „Rekonstrukce místní ulice Průmyslová“

2. Podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje

3. Zápis z jednání finančního výboru

4. Výjimka z pravidel prodeje bytů – Vosáhlová

5. Výjimka z pravidel prodeje bytů – Matějíčková, Pokorná

6. Bezúplatný převod p. p. č. 2030/3, 2030/4 v k. ú. Zruč nad Sázavou

7. Bezúplatný převod p. č. 877, 675 a 1013 vše v k. ú. Zruč nad Sázavou

8.Pátá úprava rozpočtu pro rok 2009

9. Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru

10. Dodatek ke kupní smlouvě a darovací smlouva – Silnice Čáslav-Holding

Dále bude na programu: koncepce náměstí ve staré Zruči, rozpočet města pro rok 2010 a VHS Vrchlice Maleč, a. s. – projekt Kutnohorsko-Čáslavsko

Diskuse - usnesení – závěr.

On-line zpravodajství (stisknutím klávesy F5 si zaktualizujete text)

18:02

Zručští zastupitelé se pomalu schází

Na dnešní zasedání se přišlo podívat kolem patnácti osob.

18:04

Zahájení zasedání

Starosta Martin Hujer seznámil přítomné s programem.

18:10

Starosta udělil ocenění dárcům krve:

- Jaroslavě Šášinkové za mnohonásobné dárcovství krve, po dovršení padesátého odběru (nepřítomna)
- Stanislavu Fialovi za mnohonásobné dárcovství, po dovršení šedesátého odběru (přítomen)
- Jiřímu Formanovi za mnohonásobné dárcovství, po dovršení šedesátého odběru (nepřítomen)
- Lubomíru Drbalovi za mnohonásobné dárcovství, po dovršení šedesátého odběru (nepřítomen)
- Jaroslavu Moravcovi za mnohonásobné dárcovství, po dovršení sedmdesátého odběru (přítomen)

18:15

1. Přijetí dotace na akci: „Rekonstrukce místní ulice Průmyslová“

Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy ve výši 8 100 107 Kč na akci „Rekonstrukce místní ulice Průmyslová“ a pověřilo starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu pro NUTS II Středočeský kraj.

Zastupitelstvo schválilo spolufinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace Průmyslová“ z rozpočtu města ve výši celkových nákladů 4 361 597,00 Kč.

Zastupitelstvodále schválilovyčlenění částky 12 461 704,00 Kč, odpovídající 100% celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu města na předfinancování projektu.

Bod byl jednohlasně schválen.

2. Podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje

Bod byl jednohlasně schválen.

18:24

3. Zápis z jednání finančního výboru

Přišel zastupitel Chaloupka. Stále chybí zastupitelka Pletichová.

5. listopadu se uskutečnilo jednání finančního výboru. Proběhla kontrola finanční hotovosti hlavní pokladny městského úřadu a kontrola finanční hotovosti pokladny hospodářské činnosti. Dále byla provedena kontrola pohledávek.

Zastupitelévzalina vědomí zápis z finančního výboru konaného 5. listopadu.

18:41

4. Výjimka z pravidel prodeje bytů – Vosáhlová

5. Výjimka z pravidel prodeje bytů – Matějíčková, Pokorná

Všichni přítomní byli pro, pouze Jaroslav Jelínek se zdržel hlasování.

6. Bezúplatný převod p. p. č. 2030/3, 2030/4 v k. ú. Zruč nad Sázavou

Bod byl jednohlasně schválen.

18:46

7. Bezúplatný převod p. č. 877, 675 a 1013 vše v k. ú. Zruč nad Sázavou

Bod byl stažen.

18:52

8. Pátá úprava rozpočtu pro rok 2009

Zastupitelstvo města schválilo 5. úpravu rozpočtu města na rok 2009 navýšením příjmů a výdajů o 513 680 korun. Bod byl jednohlasně schválen.

18:55

9. Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru

Bod byl jednohlasně schválen.

19:05

10. Dodatek ke kupní smlouvě a darovací smlouva – Silnice Čáslav-Holding

Zastupitelstvo souhlasilo sdodatkem číslo 1ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 31. července 2008 a sdarovací smlouvoutak, jak jsou navrženy společností Silnice Čáslav – Holding a.s. a pověřuje starostu města jejich podpisem.

Jednohlasně schváleno.

19:12

Různé - Návrh rozpočtu na rok 2010

Rozpočet je dle starosty připraven jako vyrovnaný. V roce 2010 se mimo jiné začne rekonstruovat Průmyslová ulice, základní umělecká škola, bude se pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení a jiné.

19:22

Počítá se i s přestavbou budovy technických služeb.

Sportovní areál ve Zruči nad Sázavou by měl být dle starosty hotov do deseti dnů.

19:33

Podrobný návrh rozpočtu bude viset na úřední desce.

Další zasedání je naplánováno na 14. prosince, kdy by se měl dle slov starosty rozpočet na rok 2010 schvalovat.

19:43

Starosta pozval přítomné na akci nazvanou Vánoční trhy, které se uskuteční tuto neděli po 14. hodině před kostelem ve Zruči nad Sázavou.

19:47

Diskuse.

19:53

Konec zastupitelstva.