Program:

Zahájení.

Předání ocenění - Cena za sportovní výkon a aktivní činnost za rok 2009.

Schválení programu.

Jmenování ověřitelů zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města.

Ověření zápisu z 29. zasedání zastupitelstva města.

Volba návrhové komise.

Dotazy, připomínky a návrhy občanů mimo body programu jednání zastupitelstva.

On-line zpravodajství Kutnohorského deníku začalo v pondělí 28. června 2010 v 18 hodin (stisknutím klávesy F5 si zaktualizujete text).

Jednotlivé body programu:

1. Přijetí dotace - svazek obcí EKOSO.

2. Přijetí dotace na pečovatelskou službu.

3. Přijetí dotace - propagační materiály pro infocentrum a zámek.

4. Přijetí dotace - vybavení hasičů Zruč nad Sázavou.

5. Přijetí dotace z místní akční skupiny - výměna nevyhovujícího osvětlení učeben I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou.

6. Přijetí daru - cisterna pro potřeby dobrovolných hasičů.

7. Závěrečný účet města za rok 2009.

8. Závěrečný účet Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Posázavský kruh za rok 2009.

9. Prodej půldomku v ulici Pohleďské č. p. 313.

10. Výkupy pozemků - protipovodňová opatření.

11. OZV č. 1/2010 - omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.

12. Nabídka městských bytů k prodeji.

13. Finanční pomoc pro občany postižené povodní.

14. Dodatek k úvěrové smlouvě města s ČMRZB - rozložení splátek.

15. Rozšíření části ulice 1. Máje.

16. Druhá úprava rozpočtu pro rok 2010.

Různé:

Diskuse - usnesení – závěr.

18:00 Čeká se na zahájení zasedání zastupitelstva.

18:05 Starosta města Martin Hujer zahájil zasedání. Ze členů samosprávy přítomni: Martin Hujer, Andrea Pacalová, Jaroslav Jelínek, Bohuslav Škornička, Vladimír Nulíček, Pavel Dostál, Ivana Stará, Libuše Pletichová, Petr Novák a Luboš Heřmánek. Nepřítomni: Roman Výborný, Ladislav Chaloupka, Dana Radilová

18:08 Zastupitelé schválili program jednání, dotazy a připomínky občanů mimo body programu nezazněly.

18: 10Starosta Martin Hujer předal Cenu za sportovní výkon za rok 2009.Ocenění získal Beni Simitči za obsazení 3. místa v 1. futsalové lize jeho týmu FC Benago Zruč. V jeho nepřítomnosti cenu převzal jeho zástupce Petr Kubálek. Cenu za aktivní činnost a reprezentaci města převzali za kolektiv mladých hasičů z Nesměřic čtyři zástupci z jejich řad.

18:15Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO ve výši 170 500 korun a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Diskuse k tomuto bodu nebyla.

18:16V prosinci loňského roku město podalo žádost o dotaci na pečovatelskou službu do Středočeského Humanitárního fondu. Celková požadovaná dotace byla 646 000, celkové vlastní zdroje 40 000. Podíl požadované dotace k celkovým nákladům činní necelých 82 %.

Příjmy od klientů za rok 2009 jsou 119 000, 170 000 korun dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dotace byla městuschválena ve výši 516 800 korun.

Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na pečovatelskou službu ve výši 516 800 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Diskuse k tomuto bodu nebyla.

18:17 Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání na propagační materiály pro infocentrum a zámek ve Zruči nad Sázavou ve výši 64 000 korun a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.Všichni pro.

Zastupitelku Pacalovou zajímalo, co všechno za peníze nakoupí. Podle slov asistentky zručského starosty Ludmily Vlkové to budou brožury, letáky či například turistické známky.

18:20 Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému na Podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 373 780 korun a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.Všichni pro.

Zastupitelku Pacalovou zajímalo, jak se peníze budou rozdělovat mezi jednotlivé hasičské sbory. Každý sbor podle Hujera vznesl požadavky.

18:22Zstupitelstvo schválilo přijetí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova na akci: „Výměna nevyhovujícího osvětlení učeben I. ZŠ Zruč“ ve výši 684 350 korun a pověřuje starostu podpisem dohody o poskytnutí dotace. Všichni pro.

18:26Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím movitého daru automobil cisternu CAS 25 Liaz s příslušenstvím pro potřeby Jednotky požární ochranyIII Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. Všichni pro

18:28Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Zruč nad Sázavou za rok 2009 bez výhrad.

18:30 Přišel zastupitel Ladislav Chaloupka.

18:31Zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Posázavský kruh“ za rok 2009. Všichni pro, Chaloupka nehlasoval.

18:32Zastupitelstvo schvaluje po zveřejnění záměru města podle zákona o obcích prodej půldomku číslo popisné 313 včetně zastavěných pozemků č. parcelní 2626/10 a 2626/12 a přilehlých pozemků č.parcelní 2626/14 a 2626/27, vše v k. ú. Zruč n. S., Vladimírovi Vávrovi, Zruč n. S., za kupní cenu 638 tisíc korun a za těchto podmínky, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

18:40Zastupitelstvo města souhlasí se zahájením procesu výkupu pozemků pro realizaci protipovodňových opatření ve Zruči nad Sázavou. Všichni pro, pouze zastupitel Bohuslav Škornička se zdržel hlasování.

18:44 Zastupitelé hovoří o omezení konzumace alkoholu: Zastupitelka Pacalová navrhovala, aby se omezení pití alkoholu vztahovalo také na předzahrádky v době, když už nebudou otevřené. Ministerstvo vyhlášku však podle tajemníka Ivo Nováka nechtělo nechat tak, jak Pacalová také nyní navrhovala.

Starosta Hujer navrhuje, aby zůstalo u původního návrhu.

Zastupitele Škorničku zajímalo, jakým způsobem bude městská policie lidi kontrolovat, zda nepožili. Ptal se, jestli se třeba bude dávat dýchat.

Městská policie nemá podle Hujera v ruce nic, aby mohla lidi vykázat z veřejných míst. Tato vyhláška strážníkům pomůže. Podle radního Šimka se tímto způsobem vytěsní tito lidé do jiných částí města.

Zastupitel Chaloupka je pro vyhlášku přijmout. Skupinky lidí, které v zámeckém parku konzumují alkohol, prý vulgárně napadají kolemjdoucí seniory.

Zastupitelce Pletichové se velké množství vybraných lokalit, kde bude omezení platit, nezdá.

Zastupitelstvo města souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhláška (OZV) Města Zruč nad Sázavou č. 01/2010 ze dne 28. června 2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Zastupitelka Pletichová nehlasovala, ostatní byli pro.

Veřejné prostranství nebo jeho části, kde má omezení platit:

Náměstí a ulice:
Náměstí MUDr. Svobody
Ulice 1. Máje
Okružní ulice
Prostranství před prodejnou TESCO (p.p.č. 2335/50, 2335/53, 2335/54 )
Sportovní areál Na Pohoří včetně Skate Parku (p.p.č. 2335/3)
Dětské hřiště a okolí školní jídelny (p.p.č. 1258, p.p.č. 1261)
Okolí Dětského domova (p.p.č. 2132, p.p.č. 2134, p.p.č. 2156/1, p.p.č. 2158/2)
Areál škol Na Pohoří (p.p.č. 2335/3, p.p.č. 2335/5)
Náměstí Míru
Ulice Tomáše Bati
Průmyslová ulice
Malostranské náměstí
Nábřežní ulice
Okolí kostela Povýšení svatého kříže (p.p.č. 3, p.p.č. 47)
Poštovní ulice

Parky a ostatní veřejná zeleň:
Zámecký park (p.p.č. 2, p.p.č. 1244)
Zámecký les včetně prostorů pod Zámkem (p.p.č. 1242, p.p.č. 1240/1, 1238, 1239, 1231, 1232)
Sad Míru

Železniční a autobusové zastávky:
Železniční stanice Zruč nad Sázavou
Železniční zastávka Zruč nad Sázavou
Autobusové zastávky na:
nám. MUDr. Svobody
ulici Tomáše Bati
ulici Poštovní
ulici 1. Máje
Modré ulici
ulici Dubinské

18:50 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru města na prodej obsazených bytů :

640/01 2+1 nájemce Kolková
640/10 2+1 nájemce Nagy
640/45 2+1 nájemce Čechová

751/24 3+1 nájemce Urbanovi
752/18 2+1 nájemce Jelínkovi
752/28 2+1 nájemce Lebánek
752/29 3+1 nájemce Buškovi

782/09 2+1 nájemce Sobotovi

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru města prodat uvolněné byty :

640/22 2+1 po Liškové - vyklizen
751/08 1+1 po Pokorné - měl by být vyklizen k 30.6.2010
758/01 2+1 po p.Holcmanové - dtto k 30.6.2010

19:00 - 19:15 Přestávka

19:20 Z důvodu opětovných povodní, které zasáhly Českou republiku v průběhu května, navrhuje starosta města zaslat finanční pomoc občanům postiženým povodní ve výši 10 tisíc korun. Částka bude čerpána z humanitárního fondu, ve kterém je v současné době 30.000 korun, a lze ji bezhotovostně převést přímo na bankovní účet obecního úřadu Troubky. Na jednání rady města dne 21. června 2010 byl tento návrh projednán a předložen do zastupitelstva.

19:25 Zastupitelstvo (Rada) města souhlasí s Dodatkem č. 3 k úvěrové smlouvě města s ČMZRB Praha číslo smlouvy 2008-1224-MA a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 3.

19:44 Návrh 2. úpravy rozpočtu:

Navýšení rozpočtu pro Mateřskou školu II. ve Zruči nad Sázavou – oprava budovy v rozpočtu 500 000, navýšení o 90 000 korun. Výměna oken v celé budově a dvou dveří včetně zednického zapravení činí 590 tisíc korun.

Zastupitelstvo města schvaluje 2. úpravu rozpočtu města na rok 2010 a to úpravu na straně výdajů přesunem mezi položkami.

20:00 Řeší se návrhy na nový územní plán města.

20:20 Přišel radní Výborný.

20:50 Diskuse. Starosta Hujer informoval o projektech letošního roku. V průměru se prý zpracovávají tři projekty ročně. Finišuje výměna veřejného osvětlení.

21:10 Starosta ukončil zasedání.