„Zvonice je majetkem kraje – a tři zvony patří Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora,“ upřesnil. S tím, že konkrétně se jedná o zvonici v jižní věži budovy v Barborské ulici s číslem popisným 53, která patří Středočeskému kraji.

Jde o součást někdejší jezuitské koleje, kde nyní sídlí GASK; Galerie Středočeského kraje. V minulosti objekt patřil k areálu sousedícího chrámu svaté Barbory, s nímž po staletí tvořil jeden funkční celek. Toto uspořádání je třeba respektovat a zachovávat i pro budoucí generace, uvedl krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD).

I když kraj kvůli zvonění uzavřel smlouvu s farností o zřízení věcného břemene již v roce 2011, nyní se dojednává její upřesnění, poznamenal radní. Zdůraznil, že platnost a účinnost smlouvy uzavřené před osmi lety se nemění.

„Vzhledem k tomu, že věcné břemeno spočívá v užívání prostoru zvonice, která se nachází ve věži budovy, což může způsobovat různé problémy oběma smluvním stranám, chceme s farností uzavřít dohodu o způsobu výkonu věcného břemene užívání zvonice,“ konstatoval Horčička. Nejde tedy o změnu, ale upřesnění. O doplnění.

Nová dohoda například stanoví, že se zvony mohou manipulovat pouze zástupci kutnohorského arciděkanství, jimž kraj zaručuje přístup ke zvonům. Farnost se naopak zavazuje, že aktivity v GASK nebudou rušeny „nad míru přiměřenou účelu věcného břemene“. I nadále se návštěvníci do věže dostanou – nesmějí však se zvony jakkoli manipulovat ani se jich dotýkat.

Farnost se zavazuje udržovat zvony v dobrém stavu a nese náklady na veškeré opravy závad, které se na nich objeví. „Současně nese odpovědnost za veškerou újmu, kterou zvony nebo jejich příslušenství způsobí, a to jak Středočeskému kraji, tak třetím osobám,“ poznamenal Nováček k obsahu dohody.

V souvislosti s užíváním majetku je kutnohorské arciděkanství v kontaktu i s dalšími partnery. Nově se například coby vlastník pozemku, kde se nachází hřbitov, dohodlo s městem na revitalizaci dřevin u kostela Nejsvětější Trojice. Vlastník jedné z hrobek si opakovaně stěžoval na narušování zdiva kořenovým systémem starého stromu.

Městský úřad po prošetření doporučil pokácet kromě tohoto toho stromu ještě další dva, které jsou ve špatném stavu. Následně s kácením souhlasili památkáři i odbor životního prostředí městského úřadu – s tím, že podmínkou je zajistit na stejných místech výsadbu nových dřevin s minimálním obvodem kmene 10 centimetrů.

„Vykonatelné rozhodnutí farnost předá Městu Kutná Hora jako provozovateli hřbitova, aby učinilo potřebná opatření,“ přiblížil arciděkan Jan Uhlíř, jak se vcelku jednoduchá záležitost musí řešit poměrně složitým úředním postupem.