Město Čáslav o tom uvažuje zejména z důvodů ekonomických. „V současné době totiž v důsledku nařízení vlády, která ve zdravotnictví navyšuje tabulkové platy bez ohledu na to, že nejsou zároveň zajištěny odpovídající příjmy nemocnice od zdravotních pojišťoven, náklady narůstají do neúnosné výše. Tu město, jako zřizovatel, již nemůže dále dotovat,“ říká čáslavský starosta Jaromír Strnad. Čáslavská radnice by změnu uvítala, protože na rozdíl od příspěvkové organizace se nemusí společnost s ručením omezením řídit navyšováním tarifních platů na straně výdajů a úhrad se zdravotními pojišťovnami na straně příjmů nemocnice.

Je pochopitelné, že zejména zaměstnanci nemocnice mají strach, aby nedošlo ke snížení jejich platů. Zaměstnanci totiž pochopili celou věc tak, že převod z příspěvkové organizace na s.r.o. bude znamenat především volnost ve mzdovém systému. Automaticky si tak vybavili menší příjem do budoucna.

close Čáslavská nemocnice. info Zdroj: Deník zoom_in

Kliknutím zvětšíte.

Čáslavský starosta Jaromír Strnad ale podotýká, že se nemusí zaměstnanci, ale ani lidé využívající čáslavskou nemocnici, ničeho obávat. Stejného názoru je i ředitel čáslavské nemocnice Martin Novák. „Hlavními důvody je možnost posílení motivace a odpovědnosti všech zaměstnanců, včetně vedení nemocnice a orgánů společnosti,“ řekl Martin Novák, ředitel Nemocnice Čáslav. Ředitel potvrdil, že nedojde k propouštění nebo snižování platů. Zdůraznil, že pro Čáslav a region je podstatnější zachování a další rozšíření rozsahu zdravotní péče, než jiná právní forma.

Kvůli čáslavské nemocnici požádalo také několik zastupitelů o mimořádné zasedání městského zastupitelstva. A převod nemocnice, to by měl být jediný bod jednání tohoto zastupitelstva. Mimořádné zastupitelstvo se uskuteční v pondělí 27. listopadu od 17 hodin tradičně na Nové scéně Dusíkova divadla.

Zejména zaměstnanci nemocnice se obávají, aby ke změně nedošlo již v následujících týdnech. Čáslavský starosta ale uvádí, že se jedná o proces, který si vyžádá několik měsíců příprav. „Podle mého názoru je prvním reálným termínem přelom let 2018 a 2019. Vše záleží také na přístupu a rozhodování zastupitelů,“ dodal.

V pondělí 13. listopadu se sešli čáslavští zastupitelé na pracovním jednání. Podle zastupitele Vlastislava Málka bylo samotné pracovní jednání zastupitelů věcné, konstruktivní a z vystoupení jednotlivých zastupitelů napříč politickým spektrem bylo patrné vědomí si významu městské nemocnice pro zajištění dostupné péče. „Z charakteru jednání, které sloužilo k výměně názorů, poskytnutí informací a ke zformulování stanovisek, která budou sdělována veřejnosti, vyplynulo v podstatě jednotné stanovisko, že přechod fungování městské nemocnice v podobě jiné právní formy – obchodní společnosti, nemůže být na pořadu dne,“ řekl zastupitel Vlastislav Málek.

Není totiž vyjasněné stanovisko Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který poskytuje dotaci městské nemocnici jako příspěvkové organizaci na přístrojové vybavení a případných dopadů, které by měla tato změna právní formy fungování nemocnice ve vztahu k této dotaci.

Zastupitelé Vlastislav Málek a Martin Horský zdůrazňují, že všechny spekulace o transformaci nemocnice vznikly zbytečnou manažerskou komunikační chybou vedení Města Čáslav. „Věřím, že příště vyhraje včasná informační transparentnost pro zastupitele i občany města Čáslav,“ řekl Martin Horský.

Čáslavský starosta také připomíná, že například ve Středočeském kraji jsou jako příspěvkové organizace provozovány již pouze dvě nemocnice. Ty ostatní jsou provozovány jako organizace obchodní.

Přečtěte si názory některých zastupitelů z Čáslavi, co si myslí o tom, že by se měla stát v budoucnu z čáslavské nemocnice společnost s ručením omezeným.

Ohlasy čáslavských zastupitelů

Jiří Havlíček
Mrzí mne různé spekulace a fámy, které se kolem zvažované změny právní formy čáslavské nemocnice v posledních týdnech neustále objevují. Já osobně tento krok vnímám jako možnou cestu, jak dlouhodobě udržet ekonomickou stabilitu nemocnice, která bude i v budoucnu plnit klíčovou roli při poskytování zdravotní péče nejen občanům Čáslavi, ale i blízkého regionu. Je nutné zdůraznit, že přechod na model obchodní společnosti ve stoprocentním vlastnictví města nebo kraje není v ČR nijak neobvyklý, takto dnes u nás již fungují více než dvě třetiny nemocnic, které byly původně příspěvkovými organizacemi. O tom, jestli se tak nakonec stane, a případně kdy, ale bude muset rozhodnout zastupitelstvo. Věřím, že se nakonec podaří mezi zastupiteli nalézt širokou shodu na dalším postupu ku prospěchu nemocnice i občanů.

Markéta Čapková
Vzhledem k současnému způsobu financování zdravotnických zařízení vidím transformaci městské nemocnice na obchodní společnost jako správné řešení. Naší prioritou je zachovat současnou škálu poskytovaných služeb, a k tomu je nezbytné stabilní finanční zázemí. Za důležité považuji zdůraznit, že i po převodu na společnost s ručením omezením bude dění v nemocnici nadále výhradně pod kontrolou města, respektive zastupitelů. Prioritou je také připravit změnu v průběhu následujícího roku tak, aby nepoškodila její zaměstnance po finanční stránce a nedošlo k narušení čerpání dotačních titulů z evropských fondů, díky nimž je nemocnice průběžně modernizována.

Filip Jerie
Ona diskutovaná přeměna by zřejmě byla uskutečnitelná nejdříve v lednu roku 2019. Nejprve bychom měli znát všechny podmínky vzniku společnosti s ručením omezením, a to konkrétně pro čáslavskou nemocnici. Měli bychom mít představu alespoň o střednědobém plánu nemocnice. O tom, jak se změní ekonomika, personální složení a zajištění oddělení, tedy, jak tento krok ovlivní celkové fungování nemocnice. Pokud takovou představu nemáme, je čas na zjišťování podmínek a ne na vyjádření. Sám za sebe mohu říci, že bych hlasoval i pro nesystémové kroky, tedy pro mimořádnou finanční pomoc Města Čáslav nemocnici, bude-li ji nemocnice potřebovat.

Martin Horský
Po informacích získaných na pracovním setkání zastupitelstva mohu říct, že transformace není aktuální a jsou tu ještě neznámé v podobě dotací od IROPu. Pro mě je důležité, že naše město situaci zvládne, nebude omezena zdravotní péče pro naše občany a zaměstnanci naší nemocnice budou mít navýšené platy dle zákona. Jsem také rád, že po včerejší apelaci jsou již na našem facebookovém profilu Čáslav pro všechny a webových stránkách města informace pro naše občany. Bohužel všechny spekulace o transformaci vznikly zbytečnou manažerskou komunikační chybou vedení našeho města. Věřím, že příště vyhraje včasná informační transparentnost pro zastupitele i občany města Čáslav.

Miroslav Richter
Nejprve zmiňme pozitivní zprávy. Čáslavská nemocnice plní své závazky, nedluží peníze dodavatelům a k 1. lednu 2018 navýší svým zaměstnancům platy o 10 procent, jak určuje nařízení vlády. Zároveň je ale téměř jisté, že k 1. lednu 2019 se přemění na obchodní společnost, aby se do budoucna vyhnula vládním mzdovým vyhláškám. Ty jsou totiž často vydávány spíše kvůli předvolebnímu populismu, bez ohledu na ekonomickou realitu. Finanční výhled nemocnice do roku 2018 je ale nejistý, je možné, že bude potřebovat finanční výpomoc z městského rozpočtu. Mimo jiné se tak ukazuje neblahý důsledek zrušení regulačních poplatků ze strany ČSSD. Pro nemocnici to představuje pokles ročních příjmů o čtyři až pět milionů korun, které dnes bolestně chybí.

Jiří Honzíček
V současné době jsou ve Středočeském kraji již pouze dvě nemocnice zřízené jako příspěvkové organizace - Čáslav a Slaný. Přechod nemocnice na formu obchodní společnosti tedy není ničím neobvyklým. Nemluvíme o privatizaci nebo prodeji nemocnice, snahou je zachování ve stoprocentním vlastnictví nemocnice Městem Čáslav. Je to však velmi citlivé téma pro veřejnost, a proto je důležitá průběžná aktivní komunikace ze strany vedení Města Čáslav jako zřizovatele s veřejností i se zastupiteli. Je chybou, že v tomto případě bylo pracovní setkání zastupitelů svoláno až po oznámení plánovaných změn zaměstnancům nemocnice. Všechny obyvatele nejen Čáslavi, ale i spádových obcí zajímá nejvíce dopad této plánované transformace do rozsahu poskytování zdravotní péče v nemocnici. Jak jsme byli ujištěni, s přechodem na obchodní společnost nesouvisí zúžení stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče.

Kvůli zvažované změně právní formy čáslavské nemocnice se sešli v pondělí 13. listopadu městští zastupitelé na pracovním zasedání. Tam se seznámili se základními důvody a principy uvažované změny právní formy. Čáslavské vedení dává velký důraz na to, že uvažovaná změna neovlivní v budoucnu počet pracovních míst v čáslavské nemocnici, nebude znamenat snížení platů zaměstnanců platných v době změny, nebude znamenat omezení rozsahu poskytované péče a v poslední řadě nebude znamenat převedení nemocnice do soukromých rukou, ale společnost s ručením omezeným bude ve stoprocentním vlastnictví města.