Obnova lesních stezek je zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. Při tom půjde o stavební, výkopové a zemní práce, skrývku půdy, krajinné úpravy a také instalaci a montáž truhlářských předmětů.

Potenciální zájemci o zakázku města musí investorovi své nabídky poslat s předepsanými náležitostmi, mezi nimiž je například také cena za dílo. Ta přitom musí být navržená jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku.

„Lhůta pro předložení nabídek končí ve čtvrtek 13. srpna v devět hodin. Nabídky podané po této lhůtě nebo řádně neuzavřené, nebudou do výběru přijaty,“ upozorňuje dokument, který podepsal sázavský starosta Ivan Koldcsiter.

Předpokládaná hodnota zakázky, jak je uvedeno výše, je téměř dva miliony korun bez daně z přidané hodnoty. Zakázku přitom bude město financovat i pomocí dotací z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Právě kvůli tomuto způsobu financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.