A jak se vlastně v Čáslavi objevil artefakt s relikvií nevyčíslitelné hodnoty? „Jedná se o ostatek, tedy relikvii svatého apoštola Pavla. Relikviář je určitým dědictvím, které se předává z kněžské na kněžskou generaci. Já jsem relikviář přijal od kolegy, kterému je nyní osmdesát pět let a až budu mít podobný věk, budu hledat podobně starého, tedy třicetiletého kněze, kterému relikviář svatého Pavla předám," řekl místní farář Dmytro Romanovský.

Škoda, že nejde zmapovat počet generací farářů, které si tuto vzácnost předávají, vždyť svatý Pavel byl popraven kolem roku 65 našeho letopočtu.

Čáslavský farář osvětlil další informace o ostatcích v relikviáři: „Jedná se o úlomek kosti apoštola, který se nějakým způsobem dostal až do našich končin. Uvnitř tohoto relikviáře se nachází cedulka, která potvrzuje, že se jedná skutečně o daný ostatek.“

Zdroj: Youtube

Arcibiskupové v minulosti ostatky opatřovali takzvanou autentikou, tedy certifikátem pravosti. A právě takovou autentikou je opatřena „čáslavská“ relikvie.

Relikvie jsou pozůstatky upomínající na život světců, blahoslavených nebo proroků. Pojem zahrnuje kosterní či jiné tělesné ostatky, ty jsou označovány jako primární relikvie. Předměty spojené s jejich životem například zbytky oděvu, obuvi a jiných osobních předmětů, jako je miska, pohár, berla jsou označovány jako relikvie sekundární či terciální.

Mezi věřícími jsou uchovávány v úctě a je jim přičítána až zázračná moc. Úctu věřící projevují například líbáním ostatků, nebo jejich vystavováním v relikviářích, ta velká prosklená se nazývají ostensoria. Při uctívání ostatků platí pravidlo, že každá sebemenší částečka má zázračnou moc a sílu jako celé tělo světce.

Za Čáslavskou madonou putovali poutníci do kostela sv. Petra a Pavla z celé země.
Za Čáslavskou madonou putovali poutníci do kostela sv. Petra a Pavla z celé země

Svatý Pavel, hebrejsky Šavel, je považován za prvního velkého misionáře. Pocházel ze židovské rodiny, která se usadila v Tarsu a získala tam římské občanství. Je jednou z nejdůležitějších postav Bible. Byl původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné cestě proti křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a obrátil se na křesťanskou víru.

Stal se naopak zvěstovatelem křesťanství a je označován jako „apoštol národů“. Přestože mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, je mezi apoštoly řazen. Jeho zásluhou se křesťanství rozšířilo a stalo se světovým náboženstvím.

Zdroj: Youtube

Nejvýznamnější Ježíšův apoštol byl svatý Petr, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako prvnímu. Původně se jmenoval Šimon a pocházel z Betsaidy. Byl ženatý a žil jako rybář se svou rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše a následoval ho. Kristus ho označil za Petra - skálu. Řecké slovo petra totiž znamená skála.

Byl svědkem Ježíšova zatčení v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Stal se první hlavou církve, až později se vžilo označení Svatý otec či papež. Apoštoly Petra a Pavla spojuje kromě nadšení pro víru také krutá smrt. První byl v Římě v době císaře Nerona ukřižován, hlavou dolů. Druhý byl v Římě sťat mečem.

Svatí Petr a Pavel jsou nazýváni „sloupy církve“. Podle starých textů oba prosazovali různost názorů. Dnes bychom to označili slovem současným a tím je tolerance. Tolerance, porozumění a hlavně mír, to potřebuje dnešní svět - a to je také odkaz apoštolů Petra a Pavla.