Sběrný dvůr občané najdou v Jeníkovské ulici vedle Autoservisu Nedorost. Fungovat začne od 6. února pravidelně každou sobotu v čase od 9 do 12 hodin.

Oproti sběru z ulice tak budou mít Čáslavané větší časový prostor pro odevzdání odpadu. Do sběrného místa budou přijímány stejné druhy odpadů, jaké byly odevzdávány při sběru z ulice. Tříděný odpad bude i nadále možné vhazovat rovněž do kontejnerů k tomu určených.

Do sběrného dvora budou moci odpad ukládat občané s trvalým pobytem na území města Čáslavi, kteří se prokáží platným občanským průkazem.  Dále fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná osoba. Tyto osoby se budou prokazovat dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Čáslavi.

Naproti tomu v Kutné Hoře svoz z ulice bude pokračovat i v tomto roce. Harmonogram svozu je dostupný na webových stránkách města.