„Rada města odsouhlasila změnit zakládací listinu Průvodcovské služby,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora. To bude v praxi znamenat hned několik změn najednou.

V první řadě k poslednímu květnu skončí Dozorčí rada Průvodcovské služby. Podle Viktory se dozorčí rada městské společnosti ruší z důvodu úspor. „Vzhledem k transformaci společnosti je pro řešení případných problému dostačující Rada města, která je valnou hromadou společnosti a jednodušším způsobem může řešit případné problémy,“ uvedla jednatelka Průvodcovské služby Helena Plíhalová.

Další změnou bude název společnosti, respektive její rozdělení na dva subjekty, přičemž původní název Průvodcovská služba s.r.o. se změní na Služby Kutná Hora s.r.o. „Chceme utlumit činnost společnosti a po vyrovnání závazků, ať už vůči bývalým jednatelům, či nějakým dalším, společnost zrušit, nebo využít pro jinou oblast,“ uvedl Josef Viktora. Podle Plíhalové pokud město nebude mít pro společnost Služby města Kutná Hora s.r.o. využití, půjde pravděpodobně do likvidace.

Kromě společnosti s ručením omezením však vznikne ještě příspěvková organizace, která ponese původní název společnosti. „Nově založená příspěvková organizace bude smluvním partnerem k projektu revitalizace Vlašského dvora a svým charakterem bude odpovídat požadavkům činnosti průvodcování,“ vysvětlil Viktora.

Co vedlo městské radní k této změně, nastínila současná jednatelka. „Rada města přijala toto strategické rozhodnutí na základě závěrečné zprávy o ekonomickém stavu společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., kterou jsem jí dne 7. března 2018 předložila. Zpráva je jasným důkazem toho, že tato společnost je dlouhodobě ztrátová a bez vysokých finančních dotací města Kutná Hora není nadále životaschopná,“ řekla Plíhalová.

Podle ní přes to, že se jedná o „městskou společnost“, je obtížněji zdůvodnitelné vynaložení finančních prostředků města do obchodní společnosti, než do městské příspěvkové organizace.

„Obchodní společnost by měla na rozdíl od příspěvkové organizace generovat zisk. Veškeré finanční toky městské příspěvkové organizace jsou pro město na rozdíl od obchodní korporace jasné a transparentní,“ doplnila Plíhalová s tím, že případným úpadkem obchodní korporace nebude ohrožen ani rozsáhlý projekt revitalizace Vlašského dvora.

Zatímco zrušení Dozorčí rady Průvodcovské služby a změna názvu společnosti na Služby Kutná Hory bylo plně v kompetenci Rady města, o vzniku příspěvkové organizace budou muset ještě rozhodnout městští zastupitelé.

Příspěvková organizace a společnost s ručením omezením (s.r.o.)
A) Příspěvkové organizace
– poskytují služby v oblasti: výchovy a vzdělání, kultury a zábavy
- jsou právnickou osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu; příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi.
- vznikají obvykle za účelem zejména efektivnějšího hospodářského využívání majetku obce
- zřizování právnických osob, konkrétně příspěvkových organizací obce, spadá do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce
- příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele. 

B) Společnost s ručením omezeným
- společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálových společností, může mít od jednoho do padesáti společníků.
- jde o jednu z forem obchodních společností; v Česku jde o nejrozšířenější formu podnikání
- společnost odpovídá a ručí za své závazky celým svým majetkem; společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů, ale splacením všech vkladů toto ručení zaniká - toho je odvozen přívlastek s ručením omezeným