Velká voda se prohnala i údolím Vrchlice. Kde a jaké napáchala největší materiální škody?
Povodně jsou v přírodě přirozeným, i když ne běžným jevem. Otázka se týkala materiálních škod – byly poškozeny oba mostky přes potok u Denemarku. Větší, s betonovými trubkami, je poškozen poměrně značně. Z mého pohledu bych navrhoval jeho odstranění a nahrazení kvalitním novodobým brodem. Ten by umožňoval nejen přejezd vozidel i kol, ale hlavně by se tam nikde nechytaly větve a další materiál, který pak ucpával trubky. Podemleté byly na několika místech i pěšiny a vozovky. Velkou škodu nadělala voda na jezu na dolním Žižkově. Z něj zbylo pouze torzo. To se časem taky rozpadne. Už teď neteče žádná voda do náhonu Královské procházky. Z pohledu přírodních škod došlo k vyvrácení několika stromů, „přerovnání" dna Vrchlice. V tom nevidím tak zásadní škody.

Jaké dopady bude mít velká voda na tamní faunu a flóru?
Pro flóru v podstatě takové povodně nejsou zásadním problémem. Možná to odnesly krásné porosty česneku medvědího na ostrůvcích v řečišti. Česnek se tam však za pár let zase vrátí. Horší je to s faunou potoka. Myslím si, že velká část populace raků, ryb a dalších živočichů byla splavena do dolního toku Vrchlice, ne-li ještě dál. Rakům bude trvat mnoho let, než se jejich populace obnoví. Problémem je dle mého názoru velice rychlý nástup vysoké hladiny říčky při odpouštění. Například raci nemohou dostatečně reagovat na stoupající hladinu a rychlost a nestačí se schovat.

Kdy a jakou formou začne náprava škod?
Problém v celém údolí je bahno na cestičkách a také velké množství naplaveného materiálu kolem potoka. Nejen biologického, ale je tam i mnoho odpadků. Takže bychom chtěli v sobotu 13. července, až se Vrchlice uklidní, vyčistit břehy, opravit lávky a podemleté cestičky. Komu není lhostejný stav údolí, přijďte nám v sobotu ráno pomoci. Sraz bude v 8.30 hodin na parkovišti u Vrbového mlýnu.

Bude se odstraňovat a přemisťovat naplavené kamení a stavební suť? Je to vůbec reálné?
Tohle není v našich možnostech a silách. Navíc si myslím, že příroda si to udělala tak, jak se jí to líbí, a příště by si to zase udělala po svém. (úsměv) Opravíme jen místa, kde se chodí a hrozí úraz. Na správku ale můžeme vymletý nános štěrku a kamenů použít.

Jaké jsou důsledky povodně pro Velký rybník?
Myslím si, že pro Velký rybník to žádné velké následky nemá. Voda je tam teď pouze špinavá. Jen rybáři asi nebudou šťastní. V Kutné Hoře se prý chytali kolem potoka vyplavení osmdesáticentimetroví kapři a více než metroví candáti a amuři. Ti však mohli pocházet až z přehrady Vrchlice, odkud je velká voda mohla také odnést.

Jak dlouho se bude údolí z povodně vzpamatovávat?
Příroda se z toho dostane velice rychle. Časem budou znát jen pomalu zarůstající a tlející nánosy větví a listí, kmenů a vymletá místa v řečišti. Problém vidím opravdu jen ve fauně potoka.