V loňském škoním roce podala Střední zemědělská škola v Čáslavi žádost o grant v rámci programu Erasmus+ na projekt zaměřený na zvýšení jazykových dovedností pedagogů odborných předmětů. Žádost byla úspěšná a v září 2017 byl projekt na SZeŠ odstartován. Cílem projektu je podpořit vybrané učitele odborných předmětů v jejich dalším vzdělávání. Projekt je koncipován na dva roky a zakončen bude 31. srpna 2019.

Vzhledem ke spolupráci se školami v Nizozemí a Dánsku, které jsou rovněž zaměřené na zemědělské a ekonomické obory, byli pro projekt vybráni učitelé předmětů zaměřených na živočišnou výrobu a ekonomiku. Tito učitelé absolvují od října roku 2017 přípravné jazykové kurzy angličtiny, které budou probíhat až do konce letošního školního roku.

Aby škola upevnila svoje mnohaleté kontakty s francouzskou partnerskou školou, absolvuje jedna z učitelek také kurz francouzštiny zaměřený především na konverzaci. Čtvrtá účatnice projektu vyučuje angličtinu a ekonomické předměty a navštěvuje pravidelně konverzační hodiny angličtiny s rodilým mluvčím.

Všichni výše zmínění pedagogové se o letních prázdninách zúčastní 14denního studijního pobytu v zahraničí, kde se budou intenzívně věnovat konverzaci v příslušném jazyce případně metodice výuky angličtiny jako cizího jazyka. Dvě účastnice absolvují kurzy angličtiny v jazykové škole na Maltě, jedna z účastnic bude navštěvovat kurzy v Londýně a poslední si bude zlepšivat svoje jazykové dovednosti ve Francii.

Stínování

Kromě jazykových kurzů je součástí projektu také stínování, tedy aktivita, v rámci které jeden z pedagogů stráví začátkem příštího školního roku týden v partnerské škole ve Spišské Nové Vsi. Bude se účastnit jako pozorovatel výuky vybraných předmětů zaměřených na služby a cestovní ruch s cílem načerpat inspiraci ohledně nových metod ve výuce.

Škola ve Spišské Nové Vsi se dlouhodobě zaměřuje na používání nových metod ve výuce a může tak být cenným zdrojem inspirace a především může zúčastněnému pedagogovi předat cenné informace o zavádění nových metod a také o případných úskalích, které mohou nastat.

Větší množství pedagogů s dostatečnými jazykovými znalostmi bude pro SZeŠ Čáslav znamenat větší možnosti navázání spolupráce se zahraničními partnery, větší zapojení do mezinárodních projektů a v neposlední řadě také lepší připravenost žáků pro případné absolvování stáží v zahraničí.

Marcela Pařilová