Na realizaci se podílí rovněž skupina renomovaných odborníků, například Jan Kuča, Daniel Dědovský, Irena Štěpánová, Martin Šimša, Romana Habartová, ale také nadšenci z řad soukromých sběratelů, pracovníků muzeí a regionálních etnologů. Velmi významnou součástí přípravných prací jsou zástupci německy mluvících regionů.

„Jestliže řeknete 'lidový kroj', ocitáte se v devatenáctém století,“ řekl Jan Mičánek a pokračoval: „Venkovské oděvy, které lze pod tento termín zahrnout, se na našem území nosily a vyvíjely od třicetileté války do začátku 20. století. A v tomto období tvořili třetinu zdejších obyvatel Češi mluvící německy. Proto je naše expozice nemůže pominout. Naopak, výjimečnost našeho muzea tkví mimo jiné právě ve skutečnosti, že se poprvé v historii českých zemí pokoušíme veřejnosti představit všechny zástupce hlavních krojových oblastí! To zatím ještě nikdo nikdy neudělal.“

Expozice muzea Ostrov lidových krojů bude návštěvníkům nabízet téměř 250 úplných krojů z šedesáti krojových oblastí Čech, Moravy a Slezska na figurínách, plus doplňkové expozice krajek, výšivek, čepců, stuh, knoflíků, šátků a dalších předmětů souvisejících s venkovskými oděvy 19. století. Samostatná výstava bude věnována výrobě, údržbě a skladování textilu s tkalcovským stavem, kolovrátky, motovidly, snovadly, vochlicemi, truhlicemi a mnoha dalšími historickými předměty. Vystaveno bude celkem asi 6000 exponátů.

„Pokud půjde vše podle plánu a pokud covid dovolí, tak slavnostně otevřeme 8. května 2021,“ předeslal Jan Mičánek, ale současně připomíná, že zde dělají podobnou věc poprvé v životě a při objemu a komplikovanosti celého projektu se může stát, že bude termín odložen.