Program 5. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora

I. Dotazy a připomínky občanů
II. Zaslané materiály
1. Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2. Hospodaření města K.Hora k 30.6.2009
3. Rozpočtová opatření OPKŠ č. 26
4. Rozpočtová opatření OPKŠ č. 31-32
5. Rozpočtová opatření OPKŠ č. 39
6. Úvěr Města na krytí potřeb rekonstrukce Kina Svět v K.Hoře
7. Rozpočtová opatření EO č. 24-25
8. Navýšení rozpočtu Městské knihovny
9. Odkup technologie pivovaru
10. Světelná signalizace – přechod U Krupičků
11. Slavnostní osvětlení města
12. Navýšení příspěvku Fondu regenerace města pro rok 2009
13. Přemístění sochy sv. Barbory na Komenského nám.
14. Změny zřizovacích litin PO zřizovaných Městem K.Hora
15. Materiály majetkového odd. ekonomického odboru
42/09 Prodej p.č. PK 388 a částí PK 390/1 a 382/1 v k.ú. Sedlec – Silnice Čáslav
43/09 Prodej p.č. 678/7 v k.ú. Kaňk - m. Pazourovi
44/09 Prodej části p.č. 627/1 v k.ú. Sedlec – p. Mikšovský
45/09 Zrušení usnesení ZM č. 242/02 ze dne 29.10. 2002
46/09 Zakoupení p.č. PK 194/11 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR
47/09 Bezúplatný převod p.č. 17/2 v k.ú. Sedlec od Pozemkového fondu ČR
48/09 Prodej objektu čp. 56 Národního odboje v Kutné Hoře – Equus Niger a.s. 49/09 Prodej domu čp. 73 Masarykova ul. v Kutné Hoře – p. Mana
50/09 Směna pozemků v Kutné Hoře – spol. TRIANT
51/09 Přijetí daru - pozemků v k.ú. Kutná Hora – Bouwfonds ČR
52/09 Prodloužení termínů splnění usnesení ZM
16. Materiály OSM
22/09 Prodej bytové jednotky č. 4 – Fučíkova ul. čp. 328
23/09 Žádost nájemníků o privatizaci – ul. Uhelná čp. 555
24/09 Dohoda o splácení dluhu – pí Rakašová
25/09 Dohoda o splácení dluhu – manželé Červeňákovi
26/09 Dohoda o splácení dluhu – manželé Krbílkovi
27/09 Dohoda o splácení dluhu – p. Nehasil
28/09 K žádosti spol. Sparta ČKD Kutná Hora o prominutí nájmu
29/09 K žádosti spol. HC Kutná Hora o prominutí nájmu
30/09 K žádosti TJ Turista Kutná Hora o prominutí nájmu
T 05/09 Kupní smlouva na prodej majetku spol. KH TEBIS s.r.o. Městu K.
R 06/09 Rozpočtová opatření č. 42/09, 43/09 a 62/09
17. Pokračování v Pořizování změny č. 8 ÚPM
18. Pořízení změny č. 28 ÚPM
19. Zadání pro zpracování návrhu změny č. 24 ÚPM
20. Dodatek zřizovací listiny ZŠ Kremnická
21. Zápis Výboru regenerace památek města
22. Zápis Kontrolního výboru ZM
23. Opatření FV ke zmírnění dopadu finanční krize na hospodaření města
24. Kontrol. zpráva kontrol. výboru k plnění závazků mezi Městem a pivovarem
25. Kontrolní zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení za I. pol. 2009
III. Odložené materiály:
OR 16/09 Pořízení změny č. 26 ÚPM (ze zasedání ZM 17.3.09)
MAJ 39/09 Prodej p.č. 487/7 v k.ú. Kaňk – p. Kubový, m. Škorničkovi
IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
V. Různé
VI. Závěr