První poprázdninové zasedání zručského zastupitelstva se uskutečnilo v pondělí 15. září od 18 hodin v zrcadlovém sále na zámku. Kromě prodeje pozemků samosprávci projednali sedmou úpravu rozpočtu na letošní rok a velmi rádi přijali dotaci na dokončení sportovního areálu za základní školou. Radnice může díky Regionálnímu operačnímu programu počítat s finanční podporou ve výši téměř dvaadvacet milionů korun.

Program

Zahájení
Schválení programu
Jmenování ověřitelů zápisu z 16. zasedání
Ověření zápisu z 15. zasedání
Volba návrhové komise
Dotazy, připomínky a návrhy občanů mimo body programu jednání

1/16 Prodej pozemku p. č. 897/1 dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou - pan Jiří Gregor.
2/16 Prodej části p. p. č. 2146 dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou - paní Monika Frišová
3/16 7. úprava rozpočtu na rok 2008
4/16 Přijetí dotace – sportovní areál za základní školou
5/16 Demolice jídelny v Nesměřicích
6/16 Přesun části městského úřadu do bývalé integrované střední školy
7/16 Příprava projektů na akce Stavební úpravy a vybavení základní umělecké školy a rekonstrukce Průmyslové ulice
8/16 Pronájem lihovaru ve Zručském dvoře

Různé: dražba hotelu Baťov, pronájem lihovaru, informace o zpracování kalamity dřeva, informace Luboše Tvrdíka z mezinárodních motocyklových závodů z Řecka, cyklotrasa

On-line zpravodajství

18:00 Čeká se na zahájení schůze, zatím je přítomno jedenáct zastupitelů, kteří postupně podepisují prezenční listinu.

18:04 Starosta Martin Hujer zahájil zasedání zastupitelstva za účasti jedenácti zastupitelů. Chybí Roman Výborný, Luboš Heřmánek, Libuše Pletichová a Petr Novák.

18:08 Jako ověřitelé zápisu ze 16. zasedání zastupitelstva města byli zvoleni Ivana Stará a Vladimír Nulíček, návrhová komise bude pracovat ve složení Dana Radilová, Bohuslav škornička a Miroslav Čarek.

18:10 Zastupitelé schválili Jiřímu Gregorovi ze Zruče nad Sázavou prodej pozemku za 150 korun za metr čtvereční, se stejnou částkou může počítat i Monika Frišová z Prahy 10. Veškeré náklady spojené s převodem majetku uhradí kupující.

18:13 Zastupitelé schválili sedmou úpravu na letošní rok. Navýšení příjmů i výdajů činilo 620 420 korun.

18:16 Do zrcadlového sálu na zámku se dostavil i zastupitel Petr Novák.

18:18 Zastupitelé schválili přijetí dotace na dokončení sportovní areálu za základní školou ve výši 21 626 404,72 korun a vyčlenili z rozpočtu města zároveň částku 5 844 974,25 korun, odpovídající pětadvaceti procentům celkových způsobilých výdajů na projekt na předfinancování. Město bude projekt spolufinancovat částkou 1 753 492,28 korun.

18:24 Zastupitelé uvolnili z rozpočtové rezervy finanční částku na demolici bývalé jídelny v osadě Nesměřice.

18:27 Vzhledem k rekonstrukci zámku se plánuje dočasný přesun městského úřadu do budovy bývalé integrované střední školy. Renovace jižního křídla zámku totiž není možná za současného provozu městského úřadu.

18:32 Zastupitelé schválili záměr využít budovu bývalé integrované střední školy pro potřeby městského úřadu a pověřili radní, aby zjistili, kolik vše bude stát.

18:34 Zastupitelé schválili přípravu projektů pro získání peněz z fondů evropské unie - ROP: stavební úpravy a vybavení základní umělecké školy a rekonstrukce Průmyslové ulice.

18:36 Na základě zveřejněného záměru města pronajmout volné nebytové prostory v areálu Zručského dvora se přihlásil jeden zájemce - pan Tůma. Zastupitelé rokují, co se Zručským dvorem dál - pokračovat v pronájmu volných prostor za stejných podmínek jako doposud s tím, že využití objektů nájemcem by mělo respektovat tuto lokalitu včetně plánované bytové zástavby a u objektu lihovaru možno využít již zveřejněný záměr a došlou nabídku, nebo zatím tam nepronajímat volné prostory a upřednostňovat celkový záměr na využití celého dvora.

18:42 Zastupitelé odsouhlasili koncepčně pokračovat v pronájmech volných prostor za stejných podmínek jako doposud a zveřejnit záměr na pronájem lihovaru ve Zručském dvoře.

18:44 Dražba hotelu Baťov se uskuteční 14. října a vyvolávací cena je 3,9 milionu korun. 8. a 9. září došlo k prohlídkám hotelu. Jít do toho, nebo ne?

18:47 Zastupitel Ladislav Chaloupka řekl, že ne, protože město má podle jeho mínění v majetku spoustu jiných nevyužívaných budov, které jsou ve špatném stavu. "Proč peníze neinvestovat jinde. Zatíží to aparát města i úsilí vedení radnice. Efekt do budoucna to nepřinese," uvedl Ladislav Chaloupka.

18:49 Zastupitel Miroslav Čarek se naopak nákupu nebrání. "Když to bude naše, tak prodat to můžeme vždycky. Hotel nám kazí pověst. Může to koupit nějaký dobrodruh, který nám to nechá spadnout na hlavu," vyslovil svůj názor Miroslav Čarek.

18:51 "Je to strategická budova v centru města. Dalo by se využít například jako ubytovna pro větší počet sportovců. Jsem také pro účast v dražbě," naznačila radní Andrea Pacalová.

18:53 "Jsem také pro, ale řekněte mi, kde na to vezmeme peníze, abychom mohli hotel zrekonstruovat. Stane se město tím, kdo sežene správného investora. Je to vůbec ve Zruči možné," ptala se kolegů zastupitelka Ivana Stará.

18:55 Podle Miroslava Čarka se jedná o běh na dlouhou trať a jako příklad uvedl nákup zámku, o kterém se v minulosti také velmi debatovalo. "A co se s ním nyní povedlo udělat," dodal Čarek.

19:01 "Nemít možnost ovlivnit tuto budovu a čekat na to, jak to dopadne, je chyba," myslí si místostarosta Jan Jelínek.

19:08 Právě zástupce starosty musel zasedání z osobních důvodů opustit.

19:09 "Jsem proti," sdělil rezolutně zastupitel Bohuslav Škornička.

19:12 "Co třeba rozčlenit hotel na komerční patro, společenské patro, muzeum či ubytovací prostory. Pokud do toho půjdeme, tak musíme do toho jít naplno, aby se nám povedly peníze získat ze všech možných zdrojů," zmínil radní Ivo Šimek.

19:14 Podle zastupitele Jaroslava Jelínka se jedná vyloženě o komerční záležitost. "Pro město by bylo lepší sehnat solidního partnera," řekl Jaroslav Jelínek.

19:22 "Je tam strašně zanedbaná údržba. Například římsy nad chodníky u kina jsou promrzlé a mohou kdykoliv začít padat," upozornil zastupitele Lubomír Dolák ze Správy městského majetku.

19:27 Jedním ze zájemců o hotel Baťov by mohl současný nájemce - p. Voslář, který už dříve nabízel za nemovitost kolem pěti milionů korun.

19:30 Hlasování, jestli město má kupovat hotel Baťov, nebo ne, dopadlo lépe pro odpůrce. Pro hlasovali: Jaroslav Jelínek, Miroslav Čarek, Ivo Šimek, Eva Pacalová, Dana Radilová. Proti hlasovali: Ladislav Chaloupka, Bohuslav Škornička, Petr Novák, Vladimír Nulíček. Zdrželi se hlasování: Martin Hujer, Ivana Stará. Nebyli přítomni: Jan Jelínek, Libuše Pletichová, Luboš Heřmánek, Roman Výborný. Ke schválení bylo potřeba osm hlasů, tedy nadpoloviční většina z patnáctičlenného zastupitelstva.

19:36 Po téměř hodinové diskuzi o hotelu Baťov se slova ujal manažer zručského Endura Teamu Luboš Tvrdík, který zastupitele seznámil s výsledky šestidenního závodu v řeckém Serresu. Více ZDE.

19:54 Informace o zpracování dřeva po červnové vichřici podal zastupitel a správce městských lesů Bohuslav Škornička. Zpracováno už bylo téměř čtrnáct tisíc kubíků dřeva, z toho prodáno bylo necelých deset tisíc kubíků. Například v Jiřicích či v Želivci už jsou plochy připraveny na novou sadbu. Pomohli tomu vydatně i brigádníci. "Do dvou měsíců bychom mohli být komplet hotoví," zakončil Bohuslav Škornička.

19:57 Slovo si vzal starosta Martin Hujer, který zastupitele ve stručnosti seznámil s termínem dokončení opravy silnice ze Slavošova do Dolní Pohledi, s pokládkou elektrických kabelů v několika ulicích města, s fází projektů na získání různých dotací či s plánovanou výstavbou cyklostezky.

20:06 Zastupitelka a ředitelka místní základní škola Ivana Stará seznámila kolegy, že zručské vzdělávací zařízení se chce propracovat na přední místa v používání interaktivních pomůcek, které umožní dětem všechno lépe pochopit. "Díky společnosti Asmo Czech máme zatím jednu interaktivní tabuli a děti jsou přímo nadšené. Vyučování je baví a pamatují si z hodin daleko více," konstatovala Ivana Stará.

20:20 Zastupitel Ladislav Chaloupka vyzval, jestli nezačít něco dělat se školou pod farou. Padl nápad, aby se tam přesunula knihovna. "Bez dotací to ale nezvládneme, ale můžu to vykonzultovat na kraji," zareagoval starosta Hujer.

20:22 Ladislav Chaloupka ještě upozornil na podmínky pro společnost Asmo Czech a na další rozšíření průmyslové zóny. "Termíny jsou dané někdy pro roky 2010 a 2020. Prezident firmy však připustil, že mají problém se silnou korunou. Město má pro případného investora nějaké pozemky. S nikým se ale v současné době nejedná," odpověděl Martin Hujer.

20:35 Starosta Martin Hujer poděkoval zastupitelům za účast a schůzi zručské samosprávy ukončil.