Program:

Zahájení
Schválení programu
Jmenování ověřitelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva města
Ověření zápisu ze 16. zasedání zastupitelstva města
Volba návrhové komise
Dotazy, připomínky a návrhy občanů mimo body programu jednání ZMě

1/17 Prodej 14/177 spoluvlastnického podílu – p.p.č. 886 v k.ú. Kouty u Bojiště
2/17 Přijetí dotace na akci: Vybavení učeben I. ZŠ Zruč nad Sázavou
3/17 Smlouva s ČEZ – přeložka VN kabelu Nad Ovčínem
4/17 Výběr poskytovatele úvěru na financování investičních akci
5/17 Přijetí dotace z Ministerstva financí na akci: „Město Zruč nad Sázavou - Oprava komunikací – II. etapa“
6/17 Příprava projektů – Rekonstrukce bývalé integrované školy na spolkový dům
7/17 Rekonstrukce části „Kotelny“ na Nízkoprahové centrum

Různé: Záměry na rok 2009

Diskuse - usnesení – závěr

On-line zpravodajství:

18.04 Starosta Martin Hujer zahájil s malým zpožděním 17. zasedání zastupitelstva města a seznámil účastníky (14 zastupitelů a 3 občané) s programem. Ze zastupitelů chybí jen omluvená Libuše Pletichová.

18:07 Protože z občanů neměl nikdo žádné připomínky a návrhy, začali zastupitelé projednávat první bod programu a schválili prodej spoluvlastnického podílu v katastrálním území Kouty u Bojiště do vlastnictví obce za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

18:09 Zastupitelé odsouhlasili také přijetí dotace ve výši 5 827 500 korun na vybavení učeben I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou. Peníze poskytne Regionální rada soudržnosti Střední Čechy. S tím souvisí i uvolnění 472 500 korun z městské pokladny na spolufinancování projektu.

18:13 Zastupitelé schválili smlouvu se společností ČEZ o realizaci přeložky vysokonapěťového kabelu nezbytné pro zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad Ovčínem. K realizaci by podle starosty Martina Hujera mělo dojít ještě v letošním roce. Celková úhrada ve výši 1 135 000 korun bude fakturována zálohově a po dokončení stavby bude provedeno vyúčtování.

18:17 Zastupitelé projednávají výběr poskytovatele úvěru na financování investiční akce s názvem Zručský zámek ožívá – II. etapa. Město uvažuje o půjčce ve výši padesáti milionů korun. Hodnotící komise doporučila ze šesti možností Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, což také členové samosprávy jednohlasně schválili.

18:20 Financí se týkal i další bod programu. Zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace ve výši 4 miliony korun z ministerstva financí na opravu místních komunikací. Tato akce už byla zrealizována. Město na ni vydalo z vlastních zdrojů 477 tisíc korun.

18:22 Při konzultacích starosty Martina Hujera na krajském úřadu se objevila možnost využití bývalé integrované školy jako spolkového domu. Jednalo by se o celkovou rekonstrukci budovy. Dotace na tento typ projektu v evropském ROPu je v současné době 92,5 procenta. Objekt by šel využít jako klubovny pro všechny neziskové organizace, jako knihovna, tělocvična, případně by tam šel vybudovat větší multifunkční sál. Do přípravy projektu by město muselo vložit asi půl milionu korun. Samotná rekonstrukce odhadem přijde na třicet milionů korun.

18:29 Zastupitelé schválili přípravu projektu do fondu Evropské unie na akci Rekonstrukce bývalé integrované školy na spolkový dům.

18:31 Starosta Martin Hujer konzultoval na kraji i možnost využití druhé budovy bývalé kotelny Wekto, takzvané olejové kotelny na nízkoprahové centrum. Také by se jednalo o celkovou rekonstrukci budovy. Dotace na tento typ projektu v evropském ROPu je v současné době 92,5 procenta. S firmou Tedom je předjednáno, že tuto budovu nebude využívat a bude vyňata z pronájmu.

18:34 V nízkoprahovém centru by vznikl multifunkční sál, dvě zkušebny, šatny a sprchy, WC, kancelář, poradenská místnost, sklad a zasedací místnost. Žádost je potřeba poslat do 13. listopadu a zastupitelé dali její přípravě zelenou.

18:36 "Oživením druhé budovy v prostoru bývalé kotelny Wekto chceme rozšířit a rozdělit cílovou skupinu návštěvníků - klub pro dospívající (12 až 18 let) a klub pro mladé dospělé (18 až 26 let). Zázemí pro mladší klienty by zůstalo ve stávajících prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kotelna a v nových prostorách by vznikl klub pro starší klienty. Tímto by se rozšířil okruh osob, které by mohly využívat služeb Kotelny (děti 12 až 14 let) a zároveň se snížila bariéra, která momentálně nejstarší část klientů (nad 20 let) odrazuje od využívání. Ti vnímají současný klub jako prostor pouze pro puberťáky," upřesnil záměry provozovatele - občanského sdružení Prostor jeho ředitel Petr Steklý.

18:42 Starosta seznámil kolegy se záměry na rok 2009. Jeho "nástřel" pamatuje například na osady Želivec a Nesměřice, na dokončení rekonstrukce sociálního zázemí ve škole, na silnice a chodníky v Okružní a Revoluční ulici, na chodníky v Sadu Míru, za nádražím nebo za ambulancí, na nový povrch v Pardidubské ulici, na výměnu oken v bytech v Průběžné a Spojovací ulici, na bezdrátový rozhlas, na byty ve Zručském dvoře či na most v Domahoři, ovšem bude-li dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

18:50 Rýsují se i možnosti čerpání peněz z fondů Evropské unie na rekonstrukci náměstí, cyklostezku, park, spolkový dům, dostavbu kanalizace, Průmyslovou ulici, nízkoprahové centrum nebo na rekonstrukci školy pod farou.

18:52 Více o rozpočtu se zastupitelé pobaví na další veřejné schůzi, která se uskuteční 24. listopadu od 18 hodin v zrcadlovém sále na zámku.

18:54 Starosta Martin Hujer pozval všechny na setkání se zručskými zástupci na letošní motocyklové Šestidenní v Řecku (20. října od 18 hodin v zrcadlovém sále na zámku), poděkoval všem za účast a sedmnácté zasedání zastupitelstva ukončil.