Program:

Zahájení
Schválení programu
Jmenování ověřitelů zápisu ze 18. zasedání zastupitelstva města
Ověření zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva města
Volba návrhové komise
Dotazy, připomínky a návrhy občanů mimo body programu jednání zastupitelstva města

1/18 Přijetí dotace od ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních
služeb

2/18 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města krajským úřadem

3/18 Prodej části pozemku parcelního čísla 2146 v katastrálním území Zruče nad Sázavou paní Trojanové

4/18 Prodej částipozemku parcelního čísla 2727 v katastrálním území Zruče nad Sázavou panu Rejhonovi

5/18 Prodej části pozemku parcelního čísla 2563 v katastrálním území Zruče nad Sázavou Českému rybářskému svazu

6/18 Prodej části pozemku parcelního čísla 819/1 v katastrálním území Zruče nad Sázavou paní Halámkové

7/18 Osmá úprava rozpočtu na rok 2008

8/18 Udělení výjimky pravidel prodeje bytového fondu města

Různé: rozpočet města na rok 2009, názvy nových ulic

Diskuse - usnesení - závěr.

On-line zpravodajství

18:00 Čeká se zahájení zasedání.

18:05 Starosta začal schůzi, přečetl program, který zastupitelé schválili.

18:08 Sešlo se devět zastupitelů: Martin Hujer, Roman Výborný, Ivo Šimek, Jaroslav Jelínek, Luboš Heřmánek, Bohuslav Škornička, Ladislav Chaloupka, Vladimír Nulíček, Miroslav Čarek. Chybí: Andrea Pacalová, Jan Jelínek, Ivana Stará, Petr Novák, Libuše Pletichová, Dana Radilová.

18:10 Zastupitelé přijali neinvestiční dotaci od ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb. Částka činí 400 tisíc korun, která poslouží především jako položka pro mzdové prostředky pro pracovníky Pečovatelské služby.

18:14 Řady zastupitelů doplnili pozdně příchozí Ivana Stará a Petr Novák.

18:15 Starosta Hujer seznámil kolegy a občany se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření města krajským úřadem. Kontrolovaným obdobím byla doba mezi 1. lednem a 7. listopadem letošního roku. Město musí odstranit drobné nedostatky pod hrozbou pořádkové pokuty ve výši padesát tisíc korun.

18:20 Zastupitelé schválili prodej části pozemku parcelního čísla 2146 v katastrálním území Zruče nad Sázavou Mariánně Agátě Trojanové z Prahy za 150 korun za metr čtvereční.

18:23 Zastupitelé stáhli z programu prodej části pozemku parcelního čísla 2727 v katastrálním území Zruče nad Sázavou Josefu Rejhonovi ze Zruče nad Sázavou. Jedná se o vybagrovaný zářez ve svahu ve Vlašimské ulici, který se používá k parkování vozidel, avšak zůstávají otazníky, jestli by pak zůstala silnice dostatečně průjezdná.

18:28 Zastupitelé schválili prodej části pozemku parcelního čísla 2563 v katastrálním území Zruče nad Sázavou Českému rybářskému svazu za 50 korun za metr čtvereční. Místní organizace sdružuje tři sta členů. Aby nedošlo ke spekulacím ohledně případného dalšího prodeje, získá město předkupní právo za stejnou cenu. Pozemek má výměru zhruba 450 metrů čtverečních.

18:34 Zastupitelé neschválili prodej části pozemku parcelního čísla 2146 v katastrálním území Zruče nad Sázavou Zuzaně Halámkové z Prahy. Nesouhlas už předtím písemně vyjádřili zástupci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, protože prodejem pozemku by se značně zhoršila ovladatelnost vodovodní sítě v lokalitě Maloniny, i majitelé sousedních pozemků Mária Svobodová, Jan Dušek či Pavel Jelínek.

18:40 Osmá úprava městského rozpočtu na rok 2008. Promítly se do ní například půjčka finanční částky osobám v těžké životní situaci, poskytnutí dotace na letecký filmový festival, příjem několika finančních prostředků od státu a od krajského úřadu, příjem z prodeje bytů, který v současné době činí 40 milionů korun. Zastupitelé schválili osmou úpravu rozpočtu města na letošní rok navýšením příjmů a výdajů o téměř 49 milionů korun.

18:53 O udělení výjimky pravidel prodeje bytového fondu města požádali Jan Doležal a Naďa Lišková. Muž totiž ztratil vkladní knížku, a proto žádá o desetidenní odklad termínu pro zaplacení bytu se slevou. Žena má dluhy vůči městu, což je v rozporu s pravidly. Za nájemné a odpady dluží téměř padesát tisíc korun.

19:01 Jan Doležal výjimku od zastupitelů dostal, Naďa Lišková nikoliv.

19:02 Body programu byly vyčerpány. Starosta Martin Hujer podrobně seznamuje občany s návrhem rozpočtu na příští rok.

19:07 Příjem města od státu by měl činit necelých 40 milionů korun, dalších 3,3 milionu zaplatí občané v podobě poplatků za svoz komunálního odpadu či za psy. O zisky se postará i městská policie, městské lesy či sportovní hala. Celkem se na straně příjmů počítá s částkou téměř 209 milionů korun, včetně padesátimilionového úvěru a převodu čtyřiceti milionů korun z letošního roku.

19:15 Na straně výdajů tvoří dvacet milionů mzdy zaměstnanců městského úřadu, necelé čtyři miliony korun spolyká odpadové hospodářství, tři miliony korun si vyžádá daň z příjmu města. Menší částky se rozplynou pro potřeby zručských osad, městské policie, technických služeb, něco bude stát údržba bytového fondu, chodníků, komunikací, zeleně. Počítá se také s investicemi do vzdělávacích zařízení, kulturních památek (špýchar vedle zámku). Příspěvků se dočkají organizace a spolky či pořadatelé kulturních akcí.

19:23 Starosta občany seznámil s přestěhováním stavebního a finančního odboru ze zámku, který prochází rekonstrukcí, do prvního patra budovy bývalé integrované střední školy. V přízemí tohoto objektu už několik let sídlí obvodní oddělení Policie České republiky. "Není to žádný luxus, udělaly se tam jen nejnutnější úpravy. Úředníci tam musí vydržet asi tak do června roku 2010, " podotkl tajemník městského úřadu Ivo Novák.

19:26 Výčet žádostí o dotaci z Evropské unie pro rok 2009 - projekty: náměstí, cyklostezka, park, spolkový dům, kanalizace, základní umělecká škola, Průmyslová ulice, nízkoprahové centrum, rekonstrukce školy pod farou.

19:37 Starosta po svém dlouhém monologu vyzval občany o diskuzi o rozpočtu.

19:38 Jeden z občanů od tématu odbočil a upozornil na nesmyslnost umístění dopravní značky upozorňující na retardér. Zdá se mu být blízko zpomalovacích prahů. Radši by je viděl deset až patnáct metrů před překážkou. Vše je ale prý v souladu s předpisy.

19:47 Zastupitel Ladislav Chaloupka vyslovil myšlenku zakoupení autobusu pro potřeby města a také by investoval do zasíťování další části průmyslové zóny. Navrhl uspořádat mezi lidmi anketu, jestli by byl z řad občanů o autobus nebo mikrobus zájem.

19:49 Starosta Hujer poděkoval za podnět a jen k průmyslové zóně dodal, že vzhledem k současné světové finanční krizi nejsou nákladné práce na průmyslové zóně aktuální.

19:52 K myšlence Ladislava Chaloupky ohledně autobusu se přidal i zastupitel Miroslav Čarek, který si zároveň postěžoval na vlakové spoje.

20:04 Starosta Martin Hujer dal občanům na zvážení názvy dvou nových ulic ve městě. Důchodkyně Hamajdová navrhla: Esperanto a Zamenhofova (židovský lékař a zakladatel mezinárodního jazyka). Pracovní názvy z radnice jsou: Vekenda a Pod Vysílačem. Ale je možno vymyslet i úplně jiné názvy.

20:12 O stavu městských lesů informoval správce Bohuslav Škornička. Zpracováno bylo i díky harvestorové technologii už devadesát procent veškeré větrné kalamity z června letošního roku. Zalesněno je šest hektarů holin. Kubík dřeva se v průměru prodává za 615 korun.

20:23 II. reprezentační ples města se uskuteční 14. února 2009 v obou sálech hotelu Baťov. Zahrají Březovanka a Kabát revival. Je potřeba si v dostatečném předstihu vstupenky, protože v loňském roce o ně byl obrovský zájem. Informovala o tom starostova asistentka Ludmila Vlková.

20:26 Zastupitel Miroslav Čarek poděkoval městu za to, že se po šesti letech jeho urgencí se začalo něco dělat v Okružní ulici. Energetici nyní pokládají do země kabely, postupem času by mělo dojít i na kanalizaci a opravu chodníků.

20:29 Předseda finančního výboru upozornil radní na nezaplacené faktury, například od společnosti TRW Autoelektronika, Bihr Plus nebo pana Flekala. "Nejsou to malé částky," naznačil Jaroslav Jelínek.

20:38 Protože už nikdo neměl žádný příspěvek do diskuze, starosta osmnácté zasedání zastupitelstva města ukončil a pozval občany na předvánoční veřejnou schůzi, která se bude konat v pondělí 15. prosince od 18 hodin.