Členové samopsrávy přijali dotaci na obnovu špýcharu a přilehlých hradeb a prodebatovali rekonstrukci základní umělecké školy, opravu dětského dopravního hřiště, prodej městských bytů, druhou úpravu rozpočtu na letošní rok 2009 či přípravu projektu na turistickou stezku.

Program

Zahájení.
Schválení programu.
Jmenování ověřitelů zápisu z 22. zasedání zastupitelstva města.
Ověření zápisu ze 21. zasedání zastupitelstva města.
Volba návrhové komise.
Dotazy, připomínky a návrhy občanů mimo body programu jednání zastupitelstva města.

1/22 Přijetí dotace na akce: „Obnova špýcharu a přilehlých hradeb v areálu zručského zámku“ a „Rekonstrukce a vybavení dopravního hřiště ve Zruči nad Sázavou“

2/22 Přijetí dotace na akci: „Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou“.

3/22 Přijetí dotace „Oprava dětského dopravního hřiště ve Zruči nad Sázavou“.

4/22 Přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon státní správy.

5/22 Zápis z jednání kontrolního a finančního výboru.

6/22 Udělení Ceny města za rok 2008 a Ceny za sportovní výkon roku 2008.

7/22 Udělení výjimky z Pravidel prodeje bytového fondu města – p. Kratochvíl.

8/22 Záměr města na prodej sedmi bytů.

9/22 Žádost o změnu územního plánu na pozemku parcelní číslo 1102/26 v katastrálním území Zruč nad Sázavou.

10/22 Pořízení úpravy územní plánu a podání žádosti o dotaci.

11/22 Směna pozemků – 125/1 za část pozemku parcelní číslo 2863 obojí v katastrálním území Zruč nad Sázavou.

12/22 Úplatný převod pozemku parcelní číslo 767 v katastrálním území Zruč nad Sázavou z Pozemkového fondu České republiky.

13/22 Příprava projektu - „Turistická stezka městem Zručí nad Sázavou a blízkým okolím“.

14/22 2. úprava rozpočtu na rok 2009.

15/22 Bezplatný převod majetku - zámková dlažba.

16/22 Prodej pozemku parcelní číslo 2112 dle katastru nemovitostí v katastrálním území Zruč nad Sázavou - Krutilovi.

17/22 Příprava projektů: Zručské parky ožívají I. a II. etapa.

Různé: daňové příjmy města za první čtvrtletí roku 2009, ínformace o novém veřejném osvětlení, granty - rok 2009, dotazník - anketa 2009.

Diskuse - usnesení - závěr.

On-line zpravodajství

(stisknutím klávesy F5 si zaktualizujete text)

18:00 Čeká se na zahájení zasedání.

18:04 Starosta města zahájil schůzi za účasti 13 zastupitelů. Nedostavili se Libuše Pletichová a Miroslav Čarek.

18:08 Při čtení bodů programu zasedání starostou se dostavila Libuše Pletichová, chyběl tedy jen nemocný Miroslav Čarek.

18:10 Fond obnovy památek Středočeského kraje schválil dotace na akci „Obnova špýcharu a přilehlých hradeb v areálu zručského zámku“ ve výši 80 tisíc korun, a to na zachování a obnovu kulturní památky. Na základě rozhodnutí Středočeského kraje byla schválena dotace pro sport a volný čas na akci „Rekonstrukce a vybavení dopravního hřiště ve Zruči nad Sázavou - II. etapa" ve výši 87 tisíc korun. Zastupitelé na doporučení radních příjem těchto finančních příspěvků schválili.

18:12 Výboru Regionální rady městu Zruč nad Sázavou schválil dotace ve výši 22 512 641 korun z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na úhradu výdajů spojených s rekonstrukcí Základní umělecké školy ve Zruči nad Sázavou. Zastupitelé odsouhlasili nejen přijetí dotace, ale také spolufinancování projektu téměř dvěmi miliony korun. A také schválili vyčlenění částky 6 084 498 korun, odpovídající 25 procentům celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na předfinancování projektu. Starosta pochválil všechny, kteří se na přípravě projektu podíleli, prý byl nejlepší ve Středočeském kraji.

18:15 Na základě rozhodnutí regionálního odboru Státního zemědělského intervečního fondu byla městu Zruč nad Sázavou schválena dotace v celkové výši 246 121 korun na úhradu výdajů spojených s projektem „Oprava dětského dopravního hřiště ve Zruči nad Sázavou“. I tyto peníze zastupitelé pochopitelně schválili.

18:18 Ministerstva financí poskytne městu neinvestiční účelovou dotaci na výkon státní správy ve výši 530 877 korun. Poskytnuté prostředky by měly řešit případnou asymetrii v míře krytí výdajů na výkon státní správy. Dotace je určena na úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti obce v roce 2009. Ani tyto peníze si zastupitelé nenechali ujít.

18:20 Zastupitelé města vzali na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 23. března na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou a zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2008.

18:25 Správce městských lesů a zároveň zastupitel Bohuslav Škornička k danému bodu přiblížil ekonomické výsledky kalamity z června loňského roku. Ovšem Jaroslav Jelínek se pozastavil nad tím, proč v průběhu pěti dnů dostal tři různé varianty.

18:33 "Do konce září by veškeré finanční záležitosti mohly být uzavřeny. Například se ještě zpeněží ještě štěpka. Zastupitelé budou o všem průběžně informováni," snažil se vysvětlit nějaké nejasnosti v předložených materiálech starosta Martin Hujer s tím, že dílčí zprávu dostanou jeho kolegové už na příštím jednání.

18:44 Tři návrhy evidovali radní na cenu města za loňský rok. 1. manželé Bednářovi - majitelé hotelu Centrin ve Zruči nad Sázavou za aktivity v péči o seniory, kulturní a sportovní vyžití občanů města, 2. Petr Linhart ml. ze Zruče nad Sázavou za sportovní výkony v házené, 3. Petr Tvrdík ml. ze Zruče nad Sázavou za poskytnutí první pomoci při konání závodu enduro v Polsku.

18:45 Zastupitelé schválili cenu města za rok 2008 Petru Tvrdíkovi ml. a cenu za sportovní výkon roku 2008 Petru Linhartovi ml.

18:46 Petr Tvrdík ml. - závod se konal v Polsku - městečku Nowy Kosciol ve dnech 24. a 25. 5. 2008. Petr Tvrdík jel o pořadí do žebříčku Mistrovství republiky v motocyklových závodech enduro, když v zatáčce na lesní cestě viděl ležícího závodníka. Zastavil, odtáhl ho pryč z trati, kde by mu hrozila další kolize a poskytl mu první pomoc proti šoku. Zraněný Lukáš Hádek utrpěl lehký otřes mozku bez dalších vážnějších potíží i díky pohotovosti Petra Tvrdíka. Dne 27. března 2009 byl Petr Tvrdík za tento čin oceněn Klubem fair play při českém olympijským výboru. Klub předává sportovcům výroční ceny za mimořádné sportovní jednání nebo těm, kteří pomohli se záchranou života. Čestný diplom a cenu dostal z rukou předsedkyně Českého klubu fair play Květoslavy Pecková za přítomnosti bývalých vynikajících sportovců v hledišti, například Dany Zátopové. Předání ocenění bylo vysíláno na ČT4 dne 29. dubna 2009.

18:47 Petr Linhart ml. - od čtrnácti let - Sparta Praha (dorostenecká liga), v sedmnácti letech přestoupil do Loko Plzeň (extraliga, tedy nejvyšší soutěž mužů v České republice v házené - zde je mezi předními hráči a nejlepším střelcem týmu), v roce 2008 úspěšným hráčem dorosteneckého týmu Mistrovství Evropy v Brně - nejlepší střelec, Českým svazem házené byl vyhlášen talentem roku 2008, vzhledem ke svým výkonům se stal hráčem reprezentačního týmu České republiky mužů, na přípravě národního týmu v listopadu 2008 ve Francii se velmi dobře prezentoval, v současné době probíhají jednání o jeho přestupu do nejvyšší německé soutěže, tedy bundesligy.

18:50 O výjimku z Pravidel prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou - IV. etapa požádal Jindřich Kratochvíl z Poštovní ulice. Žádost podal v době, kdy již nemá nárok nejen na slevu (deset procent z ceny čtyři tisíce korun za metr čtvereční), ale ani na přímý prodej bytu, tedy prodej bez cenové soutěže s dalšími zájemci za vyšší cenu (pět tisíc korun za metr čtvereční obytné plochy). Lhůta šesti měsíců mu vypršela již v lednu 2009. V současné době má Jindřich Kratochvil celou částku, tedy 108 980 korun zaplacenu, městu nedluží nic na nájemném nebo poplatcích a z tohoto pohledu splňují podmínky pro prodej bytu. "Zaplacení předem bylo podmínkou pro to, aby se tím radní vůbec zabývali," upřesnil tajemník městského úřadu Ivo Novák.

18:57 Někteří zastupitelé se obávali, aby z udělení výjimky se nestal precedens, ale i tak ji nakonec Jindřichu Kratochvílovi většinovým hlasováním udělili.

19:00 Zastupitelé v souladu s Pravidly prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou - IV. etapa schválili záměr prodat zbývajících sedm bytů v domech čp. 784 (byt 2), 783 (byt 5), 782 (byt 9), 757 (byt 2) až 758 (byt 1) a 642 (byty 8 a 11). Cena za metr čtvereční je pět tisíc korun.

19:05 K prodeji jsou i dva uvolněné městské byty v privatizovaném domě čp. 640 v souladu s Pravidly prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou – IV. etapa. Jedná se o byt 3 (1+1) a byt 7 (2+1). "Neměli bychom jít pod deset tisíc korun za metr čtvereční," řekl svůj názor při stanovení minimální nabídkové ceny místostarosta Jan Jelínek.

19:11 Zastupitelé nakonec schválili minimální nabídkovou cenu deset tisíc korun za metr čtvereční. Prodej bytové jednotky uvolněné nájemníkem se realizuje obálkovou metodou či dražbou ve prospěch nejvyšší nabídky s podmínkou zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Je-li více zájemců, kteří podají nejvyšší nabídku se stejnou výší ceny, stává se přednostním zájemcem ten, který v ústní dražbě učiní nejvyšší nabídku.

19:15 Jiřina Kovářová ze Zruče nad Sázavou a Ladislav Kovář z Prahy - Chodov předložili návrh na pořízení změny územního plánu, která by umožnila výstavbu rodinného domu na pozemku parcelní číslo 1102/26 v katastrálním území Zruč nad Sázavou. Jednalo by se o změnu funkčního využití zmíněného pozemku z „Plochy pro občanskou vybavenost“ na „Plochu pro bydlení“, případně „Plochu pro bydlení II. Zástupci stavebního úřadu to však vidí jako nekoncepční řešení.

19:16 "Chci si hned vedle stadionu postavit rodinný dům. A finance spojené se změnou územního plánu pokryju sám," vysvětlil přímo na schůzi Ladislav Kovář. "Je nekoncepční vytrhávat z celého území jeden pozemek. Územní plán je od toho, aby usměrňoval stavební činnost ve městě," podotkl zastupitel Ladislav Chaloupka.

19:25 Pan Kovář si dále obhajoval svůj názor, dokonce se nebojí ani povodní, protože si to předtím ověřil u zástupce státního podniku Povodí Vltava, ale zastupitelé ho hlasováním stejně nepodpořili.

19:31 Již v letos v březnu schválilo zastupitelstvo svým usnesením záměr na aktualizaci územního plánu města a na podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního systému. Poskytovatel dotace, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, upřesnil na pozdějším semináři pravidla pro její čerpání. V souladu s nimi je potřeba upravit usnesení zastupitelstva, nejlépe jeho nahrazení dvěma novými usneseními. A tak se také stalo.

19:36 Město užívá část pozemku Stanislava Koudely, a tak navrhl směnu za jiný pozemek. Zároveň z toho vyplynul prodej přilehlých částí pozemku Jaroslavu Novákovi, Pavlu Zajíčkovi a Zdeňku Řešetarovi (sousedi z Družební ulice). Zastupitelé tuto "transakci" schválili s tím, že náklady zaplatí kupující a cena byla stanovena na sto korun za metr čtvereční. Podklady ke smlouvě zajistí město.

19:47 Starosta vyhlásil pětiminutovou občerstvovací přestávku.

19:58 Pauza se protáhla na deset minut a starosta vyzval kolegy k dalšímu jednání.

19:59 Zastupitelé schválili podání žádosti a následný úplatný převod pozemkové parcely číslo 767 dle katastru nemovitostí v katastrálním území Zruč nad Sázavou z listu vlastnictví 10002 (Pozemkový fond České republiky) na list vlastnictví 10001 (město Zruč nad Sázavou).

20:04 Město se bezúspěšně snaží už několit let opravit lávku v Domahoři přes řeku Sázavu. Nemá ale potřebné peníze, avšak nyní se naskytla možnost získat z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy dotaci (92,5 procenta celkových způsobilých výdajů), která by se spojila s vybudováním turistické stezky Zručí nad Sázavou a okolím. "Most v Domahoři prošel dvěma povodněmi a je dost vychýlený. Neplní statickou funkci, na který byl navržený. Rekonstrukce by stála zhruba tři a půl miliony korun," ve stručnosti popsal současný stav lávky radní Ivo Šimek.

20:10 Trasa okruhu bude vybrána tak, aby návštěvníky města zavedla na zajímavá místa, například zámek, Chabeřické skály, kaplička, památník, malá vodní elektrárna, atd. "Na začátku okruhu u vlakového nádraží bude instalován hlavní elektronický panel, na jednotlivých místech okruhu budou instalovány jednoduché panely informující o místní historické, přírodní, technické, nebo jiné zajímavosti. Stavební částí projektu je oprava lávky přes řeku Sázavu, vybudování vyhlídek, osazení trasy lavičkami apod.," doplnil starosta Hujer s tím, že předpokládaný celkový rozpočet je 5,6 milionu korun.

20:17 Zastupitelé schválili druhou úpravu rozpočtu města na letošní rok navýšením příjmů a výdajů o 2 794 000,28 korun.

20:25 V rámci vypořádání majetkoprávních vztahů kolínské občanské sdružení Prostor se souhlasem zastupitelů bezplatně převáde na město majetek - zámkovou dlažbu, vybudovanou v roce 2008 v areálu objektu plynové kotelny Wekto, kde má sídlo nízkoprahové zařízení s názvem Kotelna. Zámková dlažba byla vybudována v roce 2008 na ploše 155 metrů čtverečních za celkovou hodnotu 229 396 korun. Na stavbu zámkové dlažby byla poskytnuta investiční dotace od města v hodnotě 130 000 korun a investiční dotace od Středočeského kraje v hodnotě 100 000 korun.

20:30 Zastupitelé schválili prodej části pozemku parcelní číslo 2112 dle katastru nemovitostí v katastrálním území Zruč nad Sázavou současným uživatelům: Miluše Krutilová a Josef Krutil a Olga Průšová a Jiří Průša.Část pozemku (půl na půl) bude prodána za cenu 150 korun za metr čtvereční. Podklady ke kupní smlouvě zajistí kupující. Veškeré náklady spojené s převodem části pozemku bude hradit kupující.

20:38 Vzhledem k tomu, že je možné získat finanční prostředky na zeleň z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy dotaci (92,5 procenta celkových způsobilých výdajů), zastupitelé odsouhlasili přípravu projektu „Zručské parky ožívají - I. etapa“ a „Zručské parky ožívají – II. etapa“. První etapa zahrnuje lokality Sad Míru, Na Pohoří, Vekenda a druhá etapa lesopark.

20:45 V diskuzi se zastupitel Ladislav Chaloupka zmínil o tom, že vzhledem k hospodářské krizi by mělo město pamatovat na místní podnikatele a pokud možno jim nabízet zakázky. Dle starosty Martina Hujera se tak děje.

20:51 Starosta informoval kolegy i občany, že firma místního podnikatele Vosláře po úspěchu v dražbě skutečně odkoupila hotel Baťov, a tudíž je v jeho vlastnictví.

20:57 Chystá se dotazníkové řízení, ve kterém by se občané měli vyjádřit co s bývalou školou pod farou. Své kroky chce podniknout i místní občanské sdružení.

20:59 Česká školní inspekce projednala dění v základní umělecké škole (spory některých učitelů s ředitelem Jiřím Fremlem). Starosta zatím výsledky blíže nespecifikoval, avšak hodlá s nimi seznámit nejdříve kolegy na připravované rozšířené radě města. K výraznému pochybení ředitele však podle starosty Martina Hujera nedošlo.

21:05 Zastupitel Jaroslav Jelínek se pozastavil nad tím, proč Zruč formou grantu přispěje dvaceti tisíci korunami na činnost hokejového oddílu Sokol Řendějov. "V tomto klubu, který hraje krajskou soutěž, startuje více než padesát procent hráčů, protože zručské mužstvo v současné době neexistuje. Máme i reklamu na dresech," vysvětlil místostarosta Jan Jelínek.

21:14 Občanka Marta Janovská opět upozornila na dopravní situaci u starého hřbitova. Zúžený úsek je pro chodce kolikrát životu nebezpečný. Podle vyjádření Jaroslava Jelínka by měl kraj přistoupit k realizaci někdy v příštím roce.

21:20 V závěru diskuze se o slovo přihlásil šéfredaktor Kutnohorského deníku Luboše Hájek, který přítomným poděkoval za desetileté redakční působení ve Zruči nad Sázavou a dal všem na vědomí, že ve vydavatelství bude dále působit jako krajský webeditor. Město nyní bude "obhospodařovat" jeho kolegyně Irena Brandejská.

21:23 Starosta Martin Hujer ukončil zasedání, poděkoval všem za účast a připomněl, že další zastupitelstvo se kvůli rekonstrukci zrcadlového sálu uskuteční v pondělí 22. června od 18 hodin ve školní jídelně.